Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer System by Mind Map: Computer System

1. ผู้จัดทำ

1.1. นางสาวพิตรภรณ์ ทองตะโก เลขที่33

1.2. นางสาวภัณฑิรา เดชะ เลขที่34

1.3. นางสาวรพีพรรณ อุปลา เลขที่35

1.4. นาวสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว เลขที่36

1.5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

2. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

2.1. 2.1 Hardware (ฮาร์ดแวร์) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วย

2.1.1. หน่วยรับข้อมูล Input

2.1.1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้สู่คอมพิวเตอร์เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เป็นต้น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ เป็นต้น

2.1.1.2. หน่วยประมวลผลกลาง Process

2.1.1.2.1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุด ของฮาร์ดแวร์เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน

2.1.1.3. หน่วยแสดงผล Output

2.1.1.3.1. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่ง ๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการประมวลผลเป็นเอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตแบ่งตามฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการของผู้ใช้

2.1.1.4. หน่วยเก็บข้อมูล Storage

2.1.1.4.1. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลางเพื่อทำการประมวลผลต่อไป เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำก็จะหายไปหมด

2.1.1.4.2. หน่วยความจำรอง (secondary storage) เป็นหน่วยเก็บข้่อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูล และคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรมขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมาจัดเก็บไว้ได้ด้วยคำสั่งบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูล และคำสั่งมาใช้ในภายหลัง

2.2. 2.2 Software คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์จากนักเขียนโปรแกรม (Programmer) เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นมีการทำงานตามขั้นลำดับ

2.2.1. System Software ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการอุปกรณ์รับเข้า และส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนำข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์

2.2.2. Application Software ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

2.3. 2.3 People ware

2.3.1. Systems Analyst and Designer : SA

2.3.1.1. นักวิเคราะห์ระบบงาน

2.3.1.1.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้โปรแกรม

2.3.2. Programmer

2.3.2.1. โปรแกรมเมอร์

2.3.2.1.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

2.3.3. User

2.3.3.1. ผู้ใช้

2.3.3.1.1. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.3.4. Operator

2.3.4.1. พนักงานปฏิบัติการ

2.3.4.1.1. บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2.3.5. Database Administrator : DBA

2.3.5.1. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.3.5.1.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาฐานข้อมูลขององค์กร

2.3.6. System Manager

2.3.6.1. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์

2.3.6.1.1. เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2.4. 2.4 Data / Information

2.4.1. data

2.4.1.1. ข้อมูล

2.4.1.1.1. ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประจำวัน ในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ข้อมูลเป็นได้หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง

2.4.2. Information

2.4.2.1. สารสนเทศ

2.4.2.1.1. ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ได้ผ่านกรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data manipulation) จนมีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้

2.5. 2.5 Procedure

2.5.1. กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

3. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

3.1. ในการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ย่อมต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภททำงานร่วมกัน โดยมีคำสั่งหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเป็นตัวสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ตามที่มนุษย์ต้องการ

3.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ

3.1.1.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.1.1.2. ซอฟแวร์ (Software)

3.1.1.3. พีเพิลแวร์ (People Ware)