Edit 01 สรุปประเด็น คำอธิบายเพิ่มเติม กม.ค้ามนุษย์ ม.6 โดย พล.ต.ท.ชัชวาลย์ฯ วันที่ ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Edit 01 สรุปประเด็น คำอธิบายเพิ่มเติม กม.ค้ามนุษย์ ม.6 โดย พล.ต.ท.ชัชวาลย์ฯ วันที่ 22 พ.ค.62 by Mind Map: Edit 01 สรุปประเด็น คำอธิบายเพิ่มเติม กม.ค้ามนุษย์ ม.6 โดย พล.ต.ท.ชัชวาลย์ฯ               วันที่ 22 พ.ค.62

1. ม 6/1

1.1. ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ไม่ใช่ความผิดฐานค้ามนุษย์

1.1.1. ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ทำงานหรือบริการ โดยวิธีการอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

1.1.1.1. 1 ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง หรือของผู้อื่น

1.1.1.2. 2ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ

1.1.1.3. 3 ใช้กำลังประทุษร้าย

1.1.1.4. 4 ยึดเอกสารสำคัญ ประจำตัวบุคคลนั้นไว้

1.1.1.5. 5 นำภาระหนี้ของบุคคลนั้น หรือของบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ

1.1.1.6. 6 ทำด้วยประการอื่นใด อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทำดังกล่าว ข้างต้น

1.1.1.7. ถ้าได้กระทำให้ผู้อื่น อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

1.1.1.8. ผู้นัันกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

2. การค้ามนุษย์ ม 6

2.1. (1) มีการกระทำ

2.2. (2) ด้วยวิธีการ

2.3. (3) มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

2.4. กระทำกับมนุษย์ ทุกคน

2.5. ม 6/1

2.5.1. ไม่มีการกระทำตาม (1)

2.5.2. ไม่มีด้วยวิธีการตาม (2)

2.5.3. แต่บังคับบุคคล ให้ใช้แรงงาน หรือบริการ ตาม ม 6/1

2.5.4. และไม่มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตาม (3)

2.6. ม 56/1

2.6.1. ให้เด็กทำงานหรือบริการ

2.6.2. กระทำกับ บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี

2.6.3. ไม่มีองค์ประกอบตาม (1) (2) (3)

2.7. สรุป

2.7.1. ม 6 + ม 6/1 = ค้ามนุษย์

2.7.2. ม 6/1 บังคับใช้แรงงานหรือบริการ

2.7.3. ม 56/1 = อายุไม่เกิน 15 ปี / พรบ.คุ้มครองเด็ก

3. ม 56/1

3.1. ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย ไม่ใช่ความผิดฐานค้ามนุษย์

3.2. ผู้ใด เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก หรือ ส่งไปยัง ที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้

3.2.1. ซึ่งบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี

3.2.1.1. ให้ทำงาน หรือให้บริการ ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ

3.2.1.2. หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น

3.2.1.3. หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดี

3.2.1.4. ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน สี่ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่แสนบาท

3.2.1.5. ข้อยกเว้น

3.2.1.5.1. ถ้าการกระทำความผิดตาม วรรค 1 เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดาน ทำงานหรือให้บริการ เพราะเหตุความยากจนหรือ ทนทานฯ