LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 by Mind Map: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2

1. CHƯƠNG 1: Lãi suất

1.1. Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

1.1.1. Cung cầu vốn vay

1.1.1.1. yếu tố dịch chuyển đường cung vốn vay

1.1.1.1.1. của cải

1.1.1.1.2. tỉ lệ sinh lời

1.1.1.1.3. tính thanh khoản

1.1.1.1.4. rủi ro

1.1.1.2. yếu tố dịch chuyển đường cầu vốn vay

1.1.1.2.1. tỉ suất sinh lời

1.1.1.2.2. lạm phát kỳ vọng

1.1.1.2.3. thâm hụt NSNN

1.1.2. lạm phát kỳ vọng/ hiệu ứng Fisher

1.1.3. chu kỳ kinh tế

1.1.3.1. tăng trưởng- bão hoà- suy thoái-phục hồi

1.2. Mô hình cung cầu tiền/ lý thuyết ưa thích thanh khoả Keynes

1.2.1. lãi suất là chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền

1.2.2. yếu tố làm dịch chuyển cầu tiền

1.2.2.1. mức giá cả

1.2.2.2. thu nhập

1.2.3. yếu tố làm dịch chuyển cung tiền

1.2.3.1. sự điều hành CSTT của NHTW

1.3. cấu trúc lãi suất

1.3.1. cấu trúc rủi ro

1.3.1.1. cùng kỳ hạn nhưng khác nhau về

1.3.1.1.1. rủi ro

1.3.1.1.2. tính thanh khoản

1.3.1.1.3. thuế thu nhập

1.3.2. cấu trúc kỳ hạn

1.3.2.1. 4 lý thuyết

1.3.2.1.1. lý thuyết dự tính

1.3.2.1.2. lý thuyết phân đoạn thị trường

1.3.2.1.3. lý thuyết phần bù thanh khoản và MT ưu tiên

1.3.2.2. 3 hiện tượng

1.3.2.2.1. lãi suất các TP có kỳ hạn khác nhau biến động cùng nhau theo tgian

1.3.2.2.2. khi lãi suất ngắn hạn thấp, đường cong lãi suất có xu hướng đi lên

1.3.2.2.3. phần lớn các đường cong lãi suất đi lên

1.4. Hiệu ứng lãi suất

1.4.1. lạm phát kỳ vọng

1.4.2. thu nhập

1.4.3. mức giá cả

1.4.4. hiệu ứng thanh khoản

2. CHƯƠNG 7: Lạm phát

2.1. phân loại

2.2. nguyên nhân

3. CHƯƠNG 5: Quá trình cung ứng tiền tệ

3.1. bảng cân đối tiền tệ NHTW

3.2. quá trình tạo tiền gửi

3.3. mô hình tạo tiền

4. CHƯƠNG 4: Tỷ giá

4.1. các yếu tố tác động đến tỷ giá

4.1.1. ngắn hạn

4.1.2. dài hạn

4.2. can thiệp tỷ giá

4.3. cán cân thanh toán qte

5. CHƯƠNG 3: Quản lý hoạt động của NH

5.1. quản lý thanh khoản

5.2. quản lý tài sản

5.3. quản lý rủi ro lãi suất

6. CHƯƠNG 2: Tổ chức tài chính trung gian

6.1. rủi ro đạo đức, lựa chọn đối nghịch

6.2. đặc điểm của cấu trúc tài chính

6.3. các tổ chức TCTG (so sánh với NHTM)

6.4. trung gian tài hcinh

6.4.1. tổ chức nhận tiền gửi

6.4.2. công ty tài chính

6.4.3. quỹ đầu tư

6.4.4. cty bảo hiểm

6.4.5. cty chứng khoán

7. CHƯƠNG 6: Chính sách tiền tệ

7.1. công cụ CSTT