ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. การใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามความต้องการนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภททำงานร่วมกัน โดยมีคำสั่งหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเป็นตัวสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ตามที่ต้องการ

1.1.1. ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์(hardware) ซอฟต์แวร์(software) และบุคลากร(Peopleware)

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. Hardware

2.1.1. Process : ทำหน้าที่ตีความคำสั่งพื้นฐานที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล จะประกอบด้วย หน่วยควบคุม (control unit) และหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic logic unit: ALU) สองส่อนนี้จะทำงานร่วมกัน เพื่อทำงานต่างๆ

2.1.2. Input : ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล โปรแกรมคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประมวลผล เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.3. Output : ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล หรือผ่านการคำนวณแล้ว

2.1.4. Storage : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์วีดีโอ

2.1.4.1. Primary Storage : เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลางเพื่อทำการประมวลผลต่อไป เมื่อเปิดเครื่ององคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำก็จะหายไปหมด

2.1.4.2. Secondary Storage : เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดยซีพียู รวมทั้งเป็นที่เก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิสก์

2.2. Software

2.2.1. System Software คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นสื่กลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่อง ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix

2.2.2. Application Software คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

2.2.2.1. - โปรแกรมจัดระบบฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access Oracle - โปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft Word - โปรแกรมสร้าง Presentation เช่น Microsoft Power Point - โปรแกรมช่วยสอน (CAI - Computer Aids Intrruction ) - โปรแกรมคำนวณ เช่น Microsoft Excel

2.3. Peopleware

2.3.1. Systems Analyst and Designer : SA บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้โปรแกรม ผู้จัดองค์กรและโปรแกรมเมอร์ ทำการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่ ติดตั้งระบบงานใหม่ รวมทั้งประเมินผลระบบงาน

2.3.2. Programmer บุคลากรที่ทำหน้าที่นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เอกสารที่ได้จากการออกแบบระบบ เทคนิคการออกแบบระบบงาน

2.3.3. User เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของตนเองหรือตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในภาระกิจประจำวันของตนเอง

2.3.4. Operator บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2.3.5. Database Administrator : DBA บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาฐานข้อมูลขององค์กร

2.3.6. System Manager เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2.4. Data/Information

2.4.1. Data(ข้อมูล) คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ

2.4.2. Information(สารสนเทศ) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมเเละตามความต้องการใช้งานรวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเเล้ว

2.5. Procedure

2.5.1. Procedure คือ ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ต้องรู้การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

3. สมาชิก

3.1. น.ส.ปกิตตา สะอาดแก้ว เลขที่ 21

3.2. น.ส.แพรไหม กรายแก้ว เลขที่ 22

3.3. น.ส.อภิศชญานันท์ คำแก้ว เลขที่ 23

3.4. น.ส.ธัญรดา สันเมือง เลขที่ 23