ระบบคอมพิวเตอร์ Computer System

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ Computer System by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์ Computer System

1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1.1. ( Hardware )

1.1.1. Input

1.1.1.1. รับโปรแกรมคำสั่ง และข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คีย์บอรืดหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร Digitizer

1.1.2. Process

1.1.2.1. ทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏในโปรแกรม

1.1.3. Output

1.1.3.1. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล จอภาพ และเครื่องพิมพ์

1.1.4. Storage

1.1.4.1. หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก (Primary Storage หรือ Main Memory)

1.1.4.1.1. เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป

1.1.4.2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

1.1.4.2.1. เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดยซีพียูและเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลนั้นด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิสก์(Hard disk) หรือแผ่นฟร็อปปีดิสก์(Floppy Disk)

1.2. software

1.2.1. System software

1.2.1.1. เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

1.2.1.1.1. ใช้ในการรับส่งข้อมูล

1.2.1.1.2. ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ

1.2.1.1.3. เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้

1.2.2. Application software

1.2.2.1. เฉพาะงาน

1.2.2.1.1. จัดขึ้นเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

1.2.2.2. ทั่วไป

1.2.2.2.1. จัดขึ้นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่เหมาะสมกับโปรแกรม

1.3. บุคลากร ( People ware )

1.3.1. Systems Analyst and Designer ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.3.1.1. ทำหน้าที่ วางแผนและออกแบบระบบการทำงานเพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนส่งไปให้โปรแกรมเมอร์ในลำดับต่อไป

1.3.2. Programmer ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.3.2.1. ทำหน้าที่นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

1.3.3. User

1.3.3.1. คือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ระบบงานหรือเป็นผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของตนเองหรือตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในภาระกิจประจำวันของตนเอง

1.3.4. Operator

1.3.4.1. คือ บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอ

1.3.5. Database Administrator : DBA

1.3.5.1. คือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาฐานข้อมูลขององค์กร

1.4. ข้อมูลและสารสนเทศ ( Data / Information )

1.4.1. ข้อมูล ( Data )

1.4.1.1. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง(มีจำนวนมาก) แล้วใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ แทนความหมายของสิ่งนั้นๆ เป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการประมวลผล หรือจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อใช้งานต่อไป

1.4.2. สารสนเทศ (Information )

1.4.2.1. ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ ที่ได้ทำการวิเคราะห์หรือประมวลผลจากคอมพิวเตอร์แล้ว เพื่อนำไปใช้งาน อ้างอิง หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลในระดับต่อไป เช่น การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือจัดกลุ่ม

1.5. กระบวนการทำงาน ( Procedure )

1.5.1. กระบวนการหลักที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้

1.5.1.1. การประมวลผล (Processing)

1.5.1.1.1. เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การเรียนลำดับ การปรับปรุงข้อมูล การสรุป การแสดงผล

1.5.1.2. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability)

1.5.1.2.1. หมายถึงการรักษาความปลอดภัยและความแม่นยำเที่ยงตรงในการทำงาน

1.5.1.3. การพัฒนา (Development)

1.5.1.3.1. หมายถึงการพัฒนาคำสั่งหรือโปรแกรมให้สั่งการระบบฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ใช้ประสงค์

2. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. ขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผลออกมาตามต้องการ

3. สมาชิกในกลุ่ม (ชั้น ม.4/13)

3.1. 1. นางสาวกีรฏิกา ศักดา เลขที่ 11

3.2. 2. นางสาวขวัญชนก เรืองทอง เลขที่ 12

3.3. 3. นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี เลขที่ 13

3.4. 4. นางสาวภัทริตา อินทานุกูล เลขที่ 14