Cross-Sectional Study

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cross-Sectional Study by Mind Map: Cross-Sectional Study

1. Objectives

1.1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย(exposure) กับโรค(disease) หรือผลลัพธ์(outcome) ที่ต้องการศึกษาในกลุ่มประชากร

1.2. มีการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่มขึ้นไป เพื่อจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกัน

1.3. เป็นการศึกษา ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา โดยมีการวัด exposure และ outcome ที่ศึกษาในเวลาเดียวกัน

2. Methods

2.1. กำหนดกลุ่มประชากรที่จะศึกษา

2.2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ณ จุดเวลาเดียวกัน

2.3. ตัวอย่าง

2.3.1. การศึกษาการเป็นมะเร็งในคนที่สูบบุหรี่

2.3.1.1. (A)เป็นมะเร็ง+สูบบุหรี่

2.3.1.2. (B)เป็นมะเร็ง+ไม่สูบบุหรี่

2.3.1.3. (C)ไม่เป็นมะเร็ง+สูบบุหรี่

2.3.1.4. (D)ไม่เป็นมะเร็ง+ไม่สูบบุหรี่

2.3.2. Prevalence rate of disease in the sample = (A + C)/N โดย N คือจำนวนประชากรทั้งหมด

3. Advantages

3.1. ทำได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูง

3.2. มักใช้เป็นการศึกษาเริ่มต้น

3.3. สามารถใช้ศึกษาปัจจัย โรค หรือผลลัพธ์ได้หลายขนิด

3.4. นำไปสู่การสร้าง hypothesis

4. Disadvantages

4.1. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุหรือผล อะไรเกิดก่อนหรือหลัง

4.2. อธิบายได้เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

4.3. อาจมีการเบี่ยงเบนจากตัวกวน