ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน by Mind Map: ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

1. ปัญหาขยะ

1.1. สาเหตุ

1.1.1. ปริมาณขยะที่มากเกินไป

1.1.2. ถังขยะไม่เพียงพอ

2. ปัญหาเสียงดังจากขุมชน

3. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะสดจากโรงอาหาร