HeyU Overview Tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HeyU Overview Tasks by Mind Map: HeyU Overview Tasks

1. Quy trình

1.1. Org Chart HN

1.1.1. Chăm sóc KH

1.1.1.1. Shop

1.1.1.2. Buyer

1.1.1.2.1. Không cần

1.1.1.2.2. Trừ trường hợp khiếu nại

1.1.1.3. Xử lý đơn hủy

1.1.1.3.1. Shop chủ động hủy đơn

1.1.1.4. Phản hồi đơn hàng

1.1.1.4.1. Shop phản ánh Ship

1.1.1.4.2. Ship phản hồi Shop

1.1.1.4.3. Ship phản hồi KH

1.1.1.5. Trực hotline

1.1.1.5.1. Điều tiết

1.1.1.6. Rider

1.1.1.6.1. Chưa có

1.1.1.6.2. Cảnh báo đơn hàng giá trị cao ứng cao + Shop chưa xác thực

1.1.1.6.3. Đào tạo

1.1.1.7. Bạn Đạt

1.1.1.7.1. 6 bạn

1.1.1.7.2. Nếu HCM bằng HN thì cần thêm 6 bạn

1.1.2. Kiểm soát rủi ro (ThanhLK)

1.1.2.1. Quy trình đặt đơn

1.1.2.1.1. Đơn hệ thống

1.1.2.1.2. Đơn FB

1.1.3. Tech

1.1.3.1. Tuấn

1.1.4. Sales

1.1.4.1. Thúy

1.1.4.1.1. Telesales

1.1.4.1.2. Mời shop cài app

1.1.4.1.3. Ship là tự nhiên tới

1.1.4.1.4. 1 bạn mời được khoảng 5-6 shop cài sử dụng/ngày

1.1.4.1.5. Đang gặp khó khăn về chất lượng lẫn số lượng nhân sự

1.1.4.1.6. Link kịch bản

1.1.5. Kế toán

1.1.5.1. Thảo

1.1.6. Hành chính

1.1.6.1. Thảo kiêm nhiệm

1.1.6.2. Bạn Hạnh và Linh Lễ Tân

1.1.6.2.1. Offline

1.1.7. Các giai đoạn sử dụng App

1.1.7.1. Tải App

1.1.7.2. Dành cho Shop

1.1.7.2.1. Đăng nhập

1.1.7.2.2. Đặt Ship

1.1.7.3. Dành cho Ship

1.1.7.3.1. Đăng nhập

1.1.7.3.2. Chuẩn bị

1.1.7.3.3. Kiếm tiền

1.2. Org Chart dự kiến HCM

1.2.1. BOD

1.2.1.1. TrunghT

1.2.1.1.1. Điều hành chung

1.2.1.1.2. Quan hệ Quốc tế + Nhà đầu tư

1.2.1.1.3. Tham vấn cải tiến SP

1.2.1.2. Assistant

1.2.1.2.1. Build dần lên làm Sếp HCM

1.2.1.2.2. Kiêm nhiệm làm MKT và Quan hệ Nội địa

1.2.2. MKT

1.2.2.1. Online

1.2.2.1.1. Social

1.2.2.1.2. Youtube

1.2.2.1.3. SMS

1.2.2.1.4. Email MKT

1.2.2.1.5. Xin các merchant gắn logo mình vô các material của họ

1.2.2.2. Offline

1.2.2.2.1. Sticker/Biển hiệu dán ở các Shop Offline

1.2.2.2.2. Tham gia các hội nghị hội thảo

1.2.2.3. Các chương trình hợp tác MKT với đối tác

1.2.2.3.1. Momo

1.2.2.3.2. Next Tech....

1.2.2.4. Assistant kiêm nhiệm

1.2.3. Customer Services

1.2.3.1. Ship/Shop

1.2.3.1.1. Max 5-6 bạn

1.2.3.2. Lễ tân + Kế toán tổng hợp + Admin

1.2.3.2.1. 1 bạn 7-8tr

1.2.3.3. Kiểm soát rủi ro

1.2.3.3.1. 1 bạn 7-8tr

1.2.3.3.2. Lễ tân làm chung

1.2.4. Sales

1.2.4.1. Shop

1.2.4.1.1. 5-6 bạn

1.2.5. Phần mềm/Cứng

1.2.5.1. Hotline chung và tách nhánh tỉnh

1.2.5.2. Gọi ra sử dụng SIM khuyến mãi + phần mềm lưu trữ cuộc gọi

1.2.6. Phần mềm quản lý

1.2.6.1. Gọi ra

1.2.6.1.1. Gọi ra

1.2.6.1.2. Gọi ra cho Shop

1.2.6.1.3. Mua

1.2.6.2. Hotline (nghe vô)

1.2.6.2.1. Đầu số FPT

1.2.6.2.2. Tổng đài PAVietnam

1.2.6.2.3. Dashboard 2

1.2.6.2.4. 2 dashboard không đồng bộ với nhau

1.2.6.2.5. Trực tổng đài sẽ phải mở lại Dashboard số 1 để tra soát

1.2.6.3. Dashboard 3

1.2.6.3.1. NV CSKH/Sales sẽ update tay vô đây để quản lý

1.2.6.3.2. Cái này HeyU tự code

1.2.7. Quy trình xác thực Shipper/Shop

1.2.7.1. Shipper

1.2.7.1.1. Upload 4 loại giấy tờ

1.2.7.2. Shop