ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรองรับ Medical Hub

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรองรับ Medical Hub by Mind Map: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรองรับ Medical Hub

1. รีวิวประเภทบริการที่น่าจะเป็นจุดแข็งของไทย เช่น Medical Tourism, IVF, Cosmetic Surgery, Sex Reassignment Surgery (SRS)

2. รีวิวจาก official website / official report โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะเป็น secondary information

2.1. WHO (World Health Organization)

2.2. website กระทรวงสาธารณสุขประเทศที่จะรีวิว

2.3. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

2.4. UN

2.5. ACE

2.6. Asean Healthcare Service website

2.7. World Economic Forum

2.8. MTI (medicaltourismindex website)

3. รีวิว Provider ของไทย provider เจาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย

4. รีวิวข้อมูลประเทศที่ประกาศตัวเป็น Medical tourism จากรายงานของ VISA และ Oxford Economics และการจัดอันดับประเทศด้าน Wellness Tourism Markets ในเอเชียแปซิฟิกจากการรายงานอันดับของ Global Wellness Institute ในปี 2017

4.1. เกาหลีใต้

4.2. อินเดีย

4.3. มาเลเซีย

4.4. สิงคโปร์

4.5. บราซิล

4.6. ตุรกี

5. สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สถานทูต สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา

5.1. BOI

5.2. ร.พ. สมิติเวช

5.3. การท่องเที่ยวฯ

5.4. กรมการกงศุล

5.5. แพทยสภา

6. ทำ Competitive Benchmarking เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การดำเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ