Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Feedv2 by Mind Map: Feedv2

1. Cron_convert_merchant_google

1.1. GetList Merchant từ google xuống

1.1.1. Check với Db merchant feed

1.1.1.1. Giống nhau thì giữ nguyên và gọi api update bên thứ 3

1.1.1.2. Khác thì : 1. Update ID GCM DB = ID trên GCM 2.Gọi api update bên thứ 3(API Update đang pendding) 3.Xóa merchant trên GCM theo ID cũ dưới DB