Линеарни равенки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Линеарни равенки by Mind Map: Линеарни равенки

1. Линеарни равенки со една непозната

2. Секоја неравенка која може да се доведе до видот: ax>b или ax<b каде што a,b E R се вика линеарна равенка со една непозната.

3. Ако два алгебарски израси М i N со една промелнива се поврзат со некој од знаците < > на пример M<N се добива неравенка со една непозната

4. Секоја равенка со две непознати x и y, која може да се трансфомира во видот ax+by=c каде што а,б,ц Е R и a =! 0 и b =! 0 се вика линеарна равенка со две непознати.

5. Ако двете равенки во системот се линеарни равенки со две непознати, тогаш тој систем уште се нарекува систем од две линеарни равенки со две непознати.

6. Два система се еквивалентни во дадена област на дефинираност D, ако тие имаат еднакви множества решенија.

7. Постојат метод на замена, на спротивни знаци и графички метод.

8. Системот на линеарни равенки со две непознати може да има:едно единствено решение, ниту едно решение, бесконечен број решенија

9. Примерот од типот: {2x-y=3 претставува ситем {x-y=2 равенки

10. Додека примерот од типот x+y=2 е пример за обична линеарна равенка.

11. Кај графичкиот систем, може да има: едно решение, нема решение, бесконечно многу решенија.

12. Којнункција на две равенки со две непознати се вика систем на две равенки со две непознати.

13. Пример:2x-y=4 x-y=4:2 x-y=2