วิสัยทัศน์ “คิดเป็นอ่านคล่อง  มีทักษะชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิสัยทัศน์ “คิดเป็นอ่านคล่อง  มีทักษะชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” by Mind Map: วิสัยทัศน์ “คิดเป็นอ่านคล่อง  มีทักษะชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

1. ยุทธศาสตร์ที่๑ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการ

1.1. ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

1.1.1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

1.2. ๒. โรงเรียนมีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติตามที่โรงเรียนกำหนด

1.2.1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเข้มแข็ง

1.3. ๓. โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

1.3.1. เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)ให้มีประสิทธิภาพตามบริบทโรงเรียน

2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

2.1. ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองลำเจียกมีความเป็นมืออาชีพ

2.1.1. ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูตามแผนงานของสำนักการศึกษากำหนด

2.1.2. พัฒนาครูมีความสามารถในการวางแผนจัดการเรียนรู้ มีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.1.3. เสริมสร้างแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ

2.1.4. พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน

3.1. ๑. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณตามระดับชั้น

3.1.1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ

3.2. ๒. นักเรียนมีการใช้นวัตกรรมหรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3.2.1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

3.3. ๓. การจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

3.3.1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

3.4. ๔. มีการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Cuture)

3.4.1. ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Cuture)

4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี

4.1. ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี

4.1.1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

4.2. ๒. นักเรียนมีทักษะชีวิต

4.2.1. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

4.3. ๓. นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.3.1. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา

5.1. ๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

5.1.1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา

5.2. ๑. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการจัดศึกษาที่มีคุณภาพและเพียงพอ

5.2.1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

6.1. ๑. มีการวางแผนดำเนินงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6.1.1. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนางานและติดตามการพัฒนางานและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6.2. ๒. มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลำเจียก

6.2.1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลำเจียก