HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT by Mind Map: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

1. HỆ THỐNG CẤU TRÚC

1.1. Nội dung bên trong

1.1.1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.1.1.1. Thể hiện bản chất PL ở ph.vi nhỏ nhất, cụ thể nhất

1.1.1.2. Tác động đến 1 QHXH nhất định

1.1.1.3. Tính khái quát

1.1.1.3.1. Quy tắc xử sự chung

1.1.1.3.2. Áp dụng trên phạm vi lớn

1.1.1.3.3. Áp dụng nhiều lần trong thời gian dài

1.1.1.4. Tính cụ thể

1.1.1.4.1. Khuôn mẫu và chuẩn mực cho hành vi

1.1.1.4.2. Tác động QHXH trong trường hợp cụ thể

1.1.2. CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT

1.1.2.1. Chứa các QPPL có đặc điểm chung

1.1.2.2. Giữa các CĐPL có mối quan hệ nội tại thống nhất.

1.1.2.3. Tác động đến 1 nhóm QHXH có cùng tính chất

1.1.3. NGÀNH LUẬT

1.1.3.1. Hệ thống các QPPL (đã được sắp xếp thành các CĐPL cụ thể

1.1.3.2. Căn cứ phân định

1.1.3.2.1. Đối tượng điều chỉnh

1.1.3.2.2. Phương pháp điều chỉnh

1.1.3.3. Tác động đến các QHXH cùng loại trong 1 lính vực, phạm vi nhất định

2. TIÊU CHUẨN HOÀN THIỆN

2.1. TOÀN DIỆN

2.1.1. Sự đầy đủ về cấu trúc trong các lĩnh vực khác nhau

2.1.2. Căn cứ trên nhu cầu điều chỉnh của QHXH

2.2. ĐỒNG BỘ

2.2.1. Thống nhất, không mâu thuẫn, không trùng lặp

2.2.2. Ranh giới của các ngành luật được xác định rõ ràng

2.3. PHÙ HỢP

2.3.1. Sự phát triển của đời sống xã hội

2.3.2. Sự vận động phát triển của QHXH

2.3.3. Trình độ phát triển của KT

2.3.4. Tập quán đạo đức, thông lệ quốc tế, ...

2.4. TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT LẬP PHÁP

2.4.1. Mức độ nhận thức pháp lý

2.4.2. Kỹ năng xây dựng Pháp luật

3. HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL

3.1. Là hình thức thể hiện bên ngoài

3.1.1. Tổng thể các QPPL có MLH thống nhất với nhau

3.1.2. Phân thành các Chế định pháp luật, ngành luật

3.1.3. Do CQNH có thẩm quyền ban hành

3.1.4. Có hình thức, thủ tục theo luật định

3.2. Phân loại

3.2.1. Văn bản Luật

3.2.1.1. Hiến pháp

3.2.1.2. Luật (Bộ luật, Đạo luật)

3.2.1.3. Nghị quyết của Quốc hội

3.2.2. Văn bản dưới luật

3.2.2.1. Các VB được qđ trong Luật ban hành VBQPPL

3.3. Văn bản Quy phạm pháp luật

3.3.1. Đặc điểm

3.3.1.1. Do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo luật định

3.3.1.1.1. Cơ quan Nhà nước

3.3.1.1.2. Cá nhân

3.3.1.2. Ban hành theo trình tự, thủ tục theo luật định

3.3.1.3. Chứa các QPPL

3.3.1.4. Có giới hạn về phạm vi áp dụng

3.3.1.4.1. Đối tượng

3.3.1.4.2. Thời gian

3.3.1.4.3. Không gian

3.3.1.5. Được Nhà nước đảm bảo thực hiện

3.3.2. Thẩm quyền ban hành

3.3.2.1. Xác định trên 3 phương diện

3.3.2.1.1. Thẩm quyền về hình thức

3.3.2.1.2. Th.Q về nội dung

3.3.2.1.3. Th.Q về phạm vi áp dụng

3.3.3. Mối liên hệ giữa các VB QPPL

3.3.3.1. Hiệu lực pháp lý

3.3.3.1.1. Trật tự thứ bậc

3.3.3.1.2. Hiệu lực từ cao đến thấp

3.3.3.2. Nội dung ban hành

3.3.3.2.1. Thống nhất với nhau

3.3.3.3. Hiệu lực áp dụng theo thời gian

3.3.3.3.1. Áp dụng từ khi Vb bắt đầu có hiệu lực đến khi chấm dứt hoặc tạm ngưng

3.3.3.3.2. VB do cùng 1 CQ ban hành, cùng 1 nội dung thì áp dụng Vb sau

3.3.3.4. Chức năng

3.3.3.4.1. Áp dụng 1 chiều

3.3.4. Hiệu lực (Giá trị thi hành)

3.3.4.1. Có điều khoản xác định

3.3.4.1.1. Thời gian, không gian, đối tượng bị tác động được nêu trong VBQPPL

3.3.4.2. Không có điều khoản xác định

3.3.4.2.1. Thời gian

3.3.4.2.2. Không gian

3.3.4.2.3. Đối tượng tác động

4. HỆ THỐNG HOÁ PL

4.1. Sắp xếp, bổ sung, chỉnh lý nội dung VBQPPL

4.2. Mục tiêu

4.2.1. Làm cho hệ thống VBQPPL được cân đối, hoàn chỉnh, thống nhất

4.2.2. Khắc phục lỗi thời, mâu thuẫn và lỗ hổng pháp lý

4.2.3. Giúp phù hợp với điều kiện KT-XH

4.2.4. Làm cho hình thức VB rõ ràng hơn

4.3. Hình thức thực hiện

4.3.1. Tập hợp hoá

4.3.1.1. Chủ thể: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu

4.3.1.2. Nội dung: Sắp xếp VBQPPL / QPPL riêng biệt theo những tiêu chí nhất định

4.3.1.3. Tính chất: không làm thay đổi nội dung, không bổ sung mới VBQPPL

4.3.1.4. Mục tiêu: Loại bỏ các VBQPPL hết hiệu lực thi hành

4.3.1.5. Kết quả: VBQPPL được sắp xếp có hệ thống hơn

4.3.2. Pháp điển hoá

4.3.2.1. Chủ thể: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

4.3.2.2. Nội dung: Tập hợp -> Loại bỏ các QPPL lỗi thời, mâu thuẫn -> Đặt ra QPPL mới

4.3.2.3. Tính chất: Làm thay đổi nội dung, thay đổi cơ bản chất lượng điều chỉnh của QPPL

4.3.2.4. Mục tiêu: Loại bỏ QPPL lỗi thời, mâu thuẫn, lấp chỗ trống pháp lý

4.3.2.5. Kết quả: VBQPPL mới hoàn toàn, nâng cáo hiệu lực pháp lý của QPPL