THĂM DÒ Ổ BỤNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THĂM DÒ Ổ BỤNG by Mind Map: THĂM DÒ Ổ BỤNG

1. GAN VÀ ỐNG MẬT

1.1. Mở bụng

1.1.1. Giữa trên rốn

1.1.2. Ngoài ra: Bờ sườn phải, giữa mở rộng phải

1.1.3. Bọc mép vết mổ

1.2. Thăm dò gan

1.2.1. Thùy phải

1.2.1.1. Mặt trên

1.2.1.1.1. Đặt van ng phụ nâng bờ sườn phải

1.2.1.1.2. Van mềm đè đại tràng góc gan tá tàng xuống

1.2.1.1.3. Chiếu đèn, dùng mắt quan sát, tay luồn vào giữa cơ hoành vòm gan

1.2.1.1.4. Thăm dò thương tổn khó do gan áp sát hoành

1.2.1.2. Mặt dưới và đường mật

1.2.1.2.1. Van nâng mép phải

1.2.1.2.2. Van mềm đè tá tràng, thấy dưới gan, túi mật,

1.2.1.2.3. Van dài đè túi mật thấy ống mật chủ bên phải, động mạch gan bên trái, tĩnh mạch cửa phía sau

1.2.2. Thùy trái

1.2.2.1. Mặt trên

1.2.2.1.1. Van nâng mép vết mổ

1.2.2.1.2. Dùng tay ấn nhẹ bờ dưới-> toàn bộ thùy trên

1.2.2.2. Mặt dưới

1.2.2.2.1. Kéo dạ dày xuống, nâng mép vết mổ lên

2. LÁCH

2.1. Rất sâu, sát vòm hoành trái và ngực sau-> khó thăm dò

2.2. Van kéo mép trái sang trái, kéo dạ dày xuống dưới sang phải

2.3. Quan sát được cuống lách, phía trc, luồn tay vào sát thành bụng thăm dò

3. DẠ DÀY

3.1. Mặt trước

3.1.1. Mở đường giữa trên banh bằng gosset

3.1.2. Thấy một phần bờ cong nhỏ và lớn

3.2. Phần trên

3.2.1. Đặt van nâng mặt dưới gan trái và kéo mép trái sang trái-> phụ giữ

3.2.2. Dùng gạc lớn kéo xuống sang phải thấy phình vị lớn, đứng bờ cong nhỏ, tâm vị, X

3.3. Phần dưới

3.3.1. Dặt van nâng mặt dưới gan phải và túi mật, kéo mép phải

3.3.2. Dùng gạc kéo xuống sang phải: ngang bờ cong nhỏ, môn vị, hành tá tràng, tm trc môn vị

3.3.3. Kiểm tra túi mật cuống gan tụy

3.3.4. Ung thư dạ dày kiểm tra buồng trứng

3.4. Mặt sau

3.4.1. Các đường vào

3.4.1.1. Hai lá trước mạc nối lớn

3.4.1.2. Hai lá sau mạc nối lớn

3.4.1.3. Mạc treo đại tràng ngang

3.4.1.4. Đường qua mạc nối nhỏ

3.4.1.5. Đường ngời bờ cong lớn

3.5. Mặt trong

4. TỤY

5. RUỘT NON, MẠC TREO, ĐẠI TRÀNG

6. TIỂU KHUNG

7. THẬN VÀ HỆ TIẾT NIỆU