Xokphaxay Printing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xokphaxay Printing by Mind Map: Xokphaxay Printing

1. ການຕະຫລາດ

1.1. ຜະລິດຕະພັນ Product

1.2. ລາຄາ Price

1.3. ສະຖານທີ່ຈໍາຫນ່າຍ Place

1.4. ການສົ່ງເສີມການຕະຫລາດ Promotion

2. ຫ້ອງການ

2.1. ບໍລິຫານ

2.2. ບຸກຄະລາກອນ

2.3. ສັງລວມ

2.3.1. ເອກະສານຂາອອກ

3. ເອກະສານຂາເຂົ້າ

4. ລູກຄ້າ

4.1. ປກສ

4.1.1. ບັນນາທິການປກສ

4.1.1.1. ຫນັງສືພິມ

4.1.1.2. ວາລະສານ

4.1.2. ກົມກວດກາ-ກວດການ

4.1.3. ກົມ 504

4.1.4. ກົມສັນຕິບານ

4.1.5. ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ

4.2. ທົ່ວໄປ

4.2.1. ຂຸນຕາແຕ້ມປ້າຍ

4.2.2. ອ້າຍຕ້າ

4.2.3. ສາວດາ

4.3. ອົງກອນ

4.3.1. ລັດວິສະຫະກິດຄວມປອດໄພ

4.3.2. ອົງການກາແດງ

5. ແຜນການ

5.1. ຄິດໄລ່

5.1.1. ໃບແຈ້ງລາຄາ

5.2. ຈັດຊື້ວັດສະດຸ

5.3. ສາງ

6. ອອກແບບ

6.1. ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ

6.1.1. ຜະລິດຕົວຢ່າງ

6.2. ອາກເວີກ-ຈັດຫນ້າ

6.2.1. ກວດອັກສອນ

6.2.2. ພິມປູບ

6.3. ຍິງເຜດ

7. ການຜະລິດ

7.1. ວາງແຜນການຜະລິດ

7.1.1. ຈັດງົບປະມານໃນການຜະລິດ

7.1.2. ກຳນົດລາຍການວັດສະດຸ

7.1.3. ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ

7.1.3.1. ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ

7.1.3.2. ວັດສະດຸ

7.1.3.3. ກຳນົດເຄື່ອງຈັກ

7.1.3.4. ກຳນົດແຮງງານ

7.1.3.5. ຈັດເກັບ

7.1.4. ລາຍລະອຽດເຄື່ອງຈັກ

7.1.5. ກຳນົດແຮງງານ

7.1.6. ກຳນົດເວລາມາດຖານການຜະລິດ

7.1.7. ກຳນົດຕາຕະລາງການຜະລິດ

7.2. ຄວບຄຸມການຜະລິດ

7.3. ຕິດຕາມປະມານເຜົນ

8. ບັນຊີການເງິນ

8.1. ສັງລວມລາຍຮັບ

8.2. ສັງລວມລາຍຈ່າຍ

8.3. ສັງລວມຄົງຄ້າງ

9. ການເຄື່ອນໄຫວການຜະລິດ

9.1. ວຽກເຂົ້າ

9.1.1. ປກສ

9.1.1.1. ກົມກວດກາ-ກວດການ 31/5/19

9.1.1.2. ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ 4/6/19

9.1.1.3. ປ້ອງກັນສູນກາງ 4/6/19

9.1.1.4. ວຕປ 5/6/19

9.1.1.5. ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ 6/6/19

9.1.1.6. ກົມໃຫ່ຍຕຳຫລວດ ກົມນະໂຍບາຍ 6/6/19

9.1.2. ທົ່ວໄປ

9.1.2.1. ບັດເລົ່າບຸນ ເອື້ອຍອົ້ນ

9.1.2.1.1. ລໍຖ້າກວດເນື້ອໃນ

9.1.2.2. ປື້ມຂຽນ100ຫນ້າ ແມ່ແລ

9.1.2.2.1. ຕົກລົງຜະລິດ

9.1.2.3. ປຕທ

9.1.2.3.1. ພິມບັດຊ່ອງຂາວ

9.1.2.3.2. ໃບບິນຂາວດຳ

9.1.2.3.3. ໃບບິນ4ສີ

9.1.2.3.4. ພິມຊ່ອງເອກະສານ

9.1.2.4. ທະນາຄານ

9.1.2.5. ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

9.1.2.5.1. ປື້ມມູນເຊື້ອ

9.1.2.6. ແມ່ນໍ້າຂອງ

9.1.2.6.1. ພິມບິນ 4 ສີ 10 ຫົວ

9.2. ການຜະລິດ

9.2.1. ປກສ

9.2.2. ທົ່ວໄປ

9.2.2.1. ຜະລິດປື້ມຂຽນ100ຫນ້າ

9.2.2.1.1. ກຳລັງພິມ ຈັດເກັບ

9.2.2.2. ຜະລິດປື້ມບັນທຶກໃສ່ຢ່ວງ 150ໃບ

9.2.2.2.1. ສຳເລັດ

9.2.2.3. ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

9.2.2.3.1. ພິມຕົວຢ່າງ

9.2.2.3.2. ພິມແທ້

9.2.2.4. ບັດເລົ່າບຸນ

9.2.2.4.1. ລູກຄ້າສັ່ງພິມແລ້ວ

9.2.2.4.2. ກຳລັງຜະລິດ 11/6/2019

9.2.2.5. ບໍລິສັດ ແມ່ນໍ້າຂອງ

9.2.2.5.1. ພິມນໍ້າບັດ

9.2.2.5.2. ພິມບິນ

9.2.2.6. ບໍລິສັດ ອາກຄີເນ່ຍ

9.2.2.6.1. ເຮັດຕົວຢ່າງ Profile

9.2.2.7. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

9.2.2.7.1. ເຮັດຕົວຢ່າງ

9.2.2.8. ປຕທ

9.2.2.8.1. ເຮັດຕົວຢ່າງ

9.2.2.8.2. ໃບແຈ້ງລາຄາ

10. ພົວພັນພາຍນອກ

10.1. Heidelberg