ร่ายมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ร่ายมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. เพื่อใช้สำหรับการเทศน์

2. ผู้แต่ง

2.1. เจ้าพระยาพระคลัง [หน]

3. ลักษณะคำประพันธ์

3.1. ร่ายยาวแทรกคาถาบาลี

4. ตัวละคร

4.1. พระเวสสันดร

4.1.1. เป็นผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

5.1. การใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบความทุกข์ เช่น พระนางมัทรีได้ยินเสียงของนกร้อง ก็คิดว่าเป็นเสียงที่ลูกทั้งสองหยอกล้อเล่นกัน

6. คุณค่าด้านสังคม

6.1. ความห่วงใย การเอาใจใส่ที่มีต่อลูกทั้งสอง

7. ข้อคิดที่ได้

7.1. ได้รู้ว่าทานที่พระเวสสันดรให้แก่ผู้อื่นไปมีอะไรบ้าง

7.2. พระเวสสันดรทานสิ่งของไปกี่จำนวน

7.3. ได้รู้จักความห่วงใยที่แท้จริง ของแม่คือพระนางมัทรี