ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

1. จุดมุ่งหมาย

2. ลักษณะคำประพันธ์

3. ตัวละคร

4. คุณค่า

5. ผู้แต่ง

6. ข้อคิด

7. เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

8. เป็นร่ายยาว วิธีการแต่งยกคาถาบาลีขึ้นเป็นหลัก แล้วแปลแต่งเป็นภาษาไทยด้วยร่ายยาว

9. เพื่อนำหลักธรรมมาสั่งสอนประชาชน โดยเฉพาะ สตรี

10. นางมัทรี - มีความจงรักภักดีต่อพระสวามี มีความอดทน

11. วรรณศิลป์ -การใช้อุปมาโวหารที่แสดงความเศร้าโศกของนางมัทรีจนสลบไป -การใช้ถ้อยคำรำพึงรำพัน เป็นการรำพึงรำพันบรรยากาศผ่านตัวละครที่ได้อารมณ์ความสะเทือนใจ

12. สังคม - สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับสังคมไทย - สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ - สะท้อนความเชื่อของสังคมไทย

13. ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ยิ่งใหญ่มาก