Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NVPV-514 by Mind Map: NVPV-514

1. Hủy/trả

1.1. Hiển thị nút hủy - trả hàng

1.1.1. đơn hàng đã thực hiện việc hủy /trả thành công trước đó

1.1.1.1. Đơn hàng chưa giao thành công

1.1.1.1.1. Hiển thị đầy đủ nút hủy / trả hàng với đơn còn lại có từ 2 sản phẩm thường trở lên

1.1.1.1.2. Hiển thị đủ 2 nút hủy / trả với đơn hàng còn lại có 1 sản phẩm thường và 1 combo

1.1.1.1.3. Hiển thị đủ 2 nút hủy / trả hàng với đơn hàng còn lại có 1 sản phẩm thường và phí dịch vụ

1.1.1.1.4. Hiển thị nút hủy với đơn hàng còn lại chỉ có 1 sản phẩm

1.1.1.1.5. Hiển thị nút hủy với đơn hàng còn lại chỉ có 1 combo

1.1.1.1.6. 1 combo + 1 quà tặng kèm

1.1.1.1.7. 1 combo + 1 quà xin thêm

1.1.1.2. Đơn hàng đã giao thành công

1.1.1.2.1. Hiển thị nút trả hàng với đơn hàng còn lại có phí dịch vụ và 1 sản phẩm thường

1.1.1.2.2. Hiển thị nút trả hàng với đơn hàng còn lại có 1 phí dịch vụ và 1 combo

1.1.1.2.3. Hiển thị nút hủy / trả hàng với đơn hàng còn lại có số lượng sản phẩm > 1 và không có sản phẩm dịch vụ

1.1.1.2.4. Hiển thị nút hủy/ trả hàng với đơn hàng còn lại có từ 2 combo trở lên và không có phí dịch vụ

1.1.1.2.5. 1 combo + 1 quà tặng kèm

1.1.1.2.6. 1 combo + 1 quà xin thêm

1.2. Luồng Hủy/trả hàng

1.2.1. Đơn hàng chưa được giao thành công

1.2.1.1. Đơn hàng chưa xuất kho

1.2.1.1.1. Kiểm tra việc hủy đơn cũ,tạo đơn hàng mới khi ấn sửa dơn

1.2.1.2. Đơn hàng đang giao

1.2.1.2.1. Kiểm tra việc không tạo đơn mới khi chỉ giảm số lượng các sản phẩm trên đơn cũ và trạng thái sang chờ nhập thu hồi

1.2.1.3. Điều chỉnh số lượng sản phẩm

1.2.1.3.1. không cho phép nhập số lượng lớn hơn số lượng trước khi trả

1.2.2. Đơn hàng đã giao thành công

1.2.2.1. Kiểm tra việc không tạo đơn mới và đang ở trạng thái chờ duyệt trả hàng

1.2.2.2. Kiểm tra đơn sang trạng thái chờ nhập thu hồi khi được quản lí duyệt hủy/ trả hàng

1.2.2.3. Kiểm tra đơn về lại trạng thái giao hàng thành công khi quản lí từ chối duyệt hủy/trả hàng

1.2.2.4. Kiểm tra số lượng các sản phẩm trong đơn trở lại như trước khi xin duyệt hủy/trả hàng nếu quản lí từ chối

1.2.2.5. Điều chỉnh số lượng sản phẩm

1.2.2.5.1. không cho phép nhập số lượng lớn hơn trước khi trả

1.2.2.5.2. không cho phép điều chỉnh số lượng của sản phẩm dịch vụ

1.2.2.5.3. không cho phép xóa sản phẩm dịch vụ khỏi đơn hàng

2. Chi tiết đơn hàng

2.1. Hiển thị đầy đủ số lượng trả / số lượng trước đó với đơn đang chờ hủy trả

2.2. Chỉ hiển thị số lượng sản phẩm còn lại khi đơn hàng không ở trạng thái chờ duyệt hủy/trả

2.3. Hiển thị đúng trạng thái của đơn hàng từ OM khi ấn từ màn danh sách đơn hàng

2.4. Hiển thị đúng thông tin đơn hàng của OM khi ấn ok trên alert từ một màn hình bất kì

2.5. Hiển thị số tiền của đơn hàng sau khi hủy/trả đơn hàng