co-salon e-learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
co-salon e-learning by Mind Map: co-salon e-learning

1. Mô hình doanh thu

1.1. subcribe

1.1.1. khách hàng trả tiền theo tháng

1.1.2. có thể học bất cứ khoá nào mình muốn

1.1.3. cách này phù hợp với hình thức là co-salon trả lương cho giảng viên để sở hữu 100% khoá học

1.2. pay by course

1.2.1. mua từng khoá

1.2.2. mua theo gói gồm nhiều khoá (set gói và giá gói trong backend)

2. Hợp tác với giáo viên

2.1. trả lương theo khoá

2.1.1. bản quyền video 100% của mình chi phí trả 1 lần hưởng 100% doanh thu

2.2. hợp tác

2.2.1. co-salon đầu tư

2.2.1.1. mẫu kịch bản

2.2.1.2. phòng quay, quay phim

2.2.1.3. hậu kỳ

2.2.1.4. marketing

2.2.1.4.1. landingpage

2.2.1.4.2. campage

2.2.2. Giảng viên đầu tư

2.2.2.1. Nội dung

2.2.2.1.1. Bài giới thiệu bản thân

2.2.2.1.2. Chi tiết giáo trình, số buổi...

2.2.2.1.3. mục tiêu khoá học

2.2.2.1.4. yêu cầu tham gia (nếu có)

2.2.2.2. trang phục

2.2.2.3. marketing

2.2.2.3.1. quảng cáo trên fb cá nhân

2.2.2.3.2. truyền miệng

2.2.3. Quyền lợi

2.2.3.1. 2 bên cùng sở hữu quyền tác giả với khoá học

2.2.3.2. Giảng viên được PR thương hiệu cá nhân trên hệ thống co-salon

2.2.3.3. Kênh bán

2.2.3.3.1. Bán trên hệ thống của co-salon

2.2.3.3.2. Giảng viên có thể bán trên kênh riêng hay ko?

3. product

3.1. website

3.1.1. Ecommerce

3.1.1.1. Bán khoá học

3.1.1.2. filter khoá học

3.1.1.2.1. category

3.1.1.2.2. tag

3.1.1.2.3. giáo viên

3.1.1.3. payment

3.1.1.4. shopping cart

3.1.1.5. recommend...

3.1.1.6. sign in / sign up

3.1.1.7. share social

3.1.1.8. comment

3.1.1.9. affiliate

3.1.1.10. ....

3.1.2. LMS ( Hệ thống qly học trực tuyến )

3.1.2.1. Vận hành

3.1.2.1.1. quản lý giảng viên

3.1.2.1.2. quản lý môn học

3.1.2.1.3. quản lý tag

3.1.2.1.4. quản lý khoá học

3.1.2.1.5. quản lý gói khoá học

3.1.2.1.6. báo cáo / thống kê

3.1.2.1.7. ....

3.1.2.2. Giáo viên

3.1.2.2.1. theo dõi doanh thu các khoá học của mình

3.1.2.2.2. giải đáp thắc mắc của học viên

3.1.2.2.3. ....

3.1.2.3. Học viên

3.1.2.3.1. quản lý khoá học đã mua

3.1.2.3.2. học online

3.1.2.3.3. quản lý thông tin cá nhân

3.1.2.3.4. ....

3.2. landingpage

3.2.1. với mỗi khoá học nên có landing page riêng (đặc biệt là giai đoạn đầu khi ít khoá học)

3.2.2. các kênh marketing sẽ dẫn về landing page

3.3. app e-learning

3.3.1. ios

3.3.2. android

3.3.3. chức năng chính

3.3.3.1. quản lý khoá học đã mua

3.3.3.2. học online

3.3.3.3. quản lý thông tin cá nhân

3.3.3.4. notification

3.3.3.5. ...