Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ลูกหนี้ by Mind Map: ลูกหนี้

1. ความหมายของลูกหนี้

1.1. สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่น โดยคาดหมายว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการและควรแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั่นก็คือจำนวนที่คาดหมายว่าจะเก็บได้

2. ชนิดของลูกหนี้

2.1. ลูกหนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

2.1.1. ลูกหนี้อื่น ๆ หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง เงินให้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม

2.1.2. ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น เงินให้สินเชื่อ และดอกเบี้ยค้างรับ

3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

3.1. ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

3.1.1. การขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดย

3.1.1.1. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต ขายสินค้า/รายได้

3.1.2. เมื่อมีการจ่ายชำระหนี้ จะบันทึกบัญชีโดย

3.1.2.1. เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร เครดิต ลูกหนี้

3.2. ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้

3.2.1. ลูกหนี้ไม่มีการจ่ายชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.2.1.1. เดบิต หนี้สูญ เครดิต ลูกหนี้

3.2.1.2. ลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย เดบิต ค่าเผื่อหนี้ยจะสงสัยสูญ เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ

3.2.2. ลูกหนี้มาชำระภายหลังการตั้งหนี้สูญ จะบันทึกบัญชีโดย

3.2.2.1. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต หนี้สูญได้รับคืน

3.2.2.2. และได้รับเงินจากลูกหนี้ เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร เครดิต ลูกหนี้