สรุปองค์ความรู้ในหนังสือบทเรียนที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปองค์ความรู้ในหนังสือบทเรียนที่ 1 by Mind Map: สรุปองค์ความรู้ในหนังสือบทเรียนที่ 1

1. การจัดจำหน่ายมีการกำหนดโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย

2. ความสัมพันธ์ระยะยาว

3. ความหมายของการจัดจำหน่าย

3.1. การจัดจำหน่าย

3.2. ประกอบด้วย คนกลางประเภทต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการต่างๆ เพื่อให้การจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

3.3. การจัดจำหน่ายเป็นกิจกรรมการกระจายสินค้า

3.3.1. งานที่เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

3.3.2. งานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า

4. งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่าย

4.1. ช่องทางการจัดจำหน่าย

4.1.1. สถาบันการตลาด

4.1.2. ประเภทของคนกลาง

4.1.2.1. ผู้ค้าปลีก

4.1.2.1.1. ตัวแทนขาย

4.1.2.2. ผู้ค้าส่ง

4.1.2.2.1. นายหน้า

4.1.2.3. ตัวแทนผู้ผลิต

4.1.3. การเลือกคนกลาง

4.1.4. การเลือกทำเลที่ตั้ง

4.1.5. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย

4.1.5.1. ผู้ผลิต > พ่อค้าส่ง >พ่อค้าปลีก > ผู้บริโภค

4.1.6. จำนวนระดับช่องทางในการจัดจำหน่าย

4.1.7. การกำหนดความหนาแน่นของคนกลางในช่องกลาง

4.1.8. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

5. หน้าที่ทางการตลาดของสถาบันในช่องทางการตลาด

5.1. หน้าที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน

5.1.1. ซื้อและรวบรวมสินค้า

5.1.2. การขาย

5.2. หน้าที่ในการกระจายสินค้า

5.2.1. การเก็บสินค้า

5.2.2. การขนส่ง

5.3. หน้าที่อำนวยความสะดวก

5.3.1. การจัดมาตรฐานสินค้า

5.3.2. การเงิน

5.3.3. การเสี่ยงภัย

5.3.4. การวิจัยและหาข้อมูลทางการตลาด

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่ายและส่วนผสมทางการตลาด

6.1. ผลิตภัณฑ์

6.2. ราคา

6.3. การส่งเสริมทางการตลาด

6.3.1. การโฆษณา

6.3.2. การประชาสัมพันธ์

6.3.3. การขายโดยพนักงานขาย

6.3.4. การส่งเสริมการขาย

6.4. การจัดจำหน่าย

6.5. องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด

6.5.1. กระบวนการ

6.5.2. บุคคล

6.5.3. กายภาพ

7. ความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่าย

7.1. ช่วยขยายตลาด

7.2. ช่วยกระจายสินค้า

7.3. ช่วยด้านการบริโภค

7.4. การแข่งขันทางการตลาด

7.5. ลดปริมาณสินค้าคงคลัง

8. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการจัดจำหน่ายการจัดจำหน่าย

8.1. ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม - พศ. 2493

8.1.1. การจัดจำหน่ายดำเนินไปอย่างไม่มีระบบรวมถึงการจัดจำหน่ายังล้าสมัย

8.2. พ.ศ. 2499 - 2513

8.2.1. การวิเคราะห์ต้นทุนรวม

8.2.2. การบริการลูกค้า

8.2.3. การพัฒนาระบบการจัดจำหน่าย

8.2.4. การเอาใจใส่ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า

8.3. พ.ศ.2513 - 2521

8.3.1. การขายสินค้าและการจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาว

8.3.2. การวิจัยพัฒนา นำเครื่องมือ เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การผลิตเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวก

8.4. หลัง พ.ศ. 2521

8.4.1. ใช้ระบบLogistic marketing

9. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดจำหน่าย

9.1. ตลาดระดับโลก

9.2. การสร้างเครือข่าย

9.3. พันธมิตรธุรกิจ

9.4. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

9.5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

9.6. ต้นทุนการขนส่ง

9.7. การจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

9.8. การจ้างผลิต

10. การวางแผนการจัดจำหน่ายเพื่อการแข่งขันการการตลาด

10.1. ลดค่าใช่จ่ายในการขนส่ง

10.2. ลดระยะเวลาการเคลื่อนย้าย

10.3. จัดสินค้าให้พร้อม

10.4. ลดปริมาณสินค้าคงเหลือของลูกค้า

10.5. ขยายตลาด

10.6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

10.7. สร้างผลประโยชน์เ

10.8. เน้นการบริการที่ดี

10.9. หาลูกค้าเพิ่ม

10.10. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย