%ความพอใจของพนักงานต่อกระบวนการฝึกอบรม 80%

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
%ความพอใจของพนักงานต่อกระบวนการฝึกอบรม 80% by Mind Map: %ความพอใจของพนักงานต่อกระบวนการฝึกอบรม 80%

1. การวิเคราะห์ Training Needs

1.1. ปรับปรุงแบบวิเคราะห์ TN

1.2. ให้ความรู้กับผู้บริหาร

1.3. จัดทำ Work Flow การทำ TN ขึ้น Web

2. พัฒนาทีมงาน

2.1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของทีมงาน

2.2. จัดอบรมการให้บริการของทีม

2.3. มี Buddy คอยดูลทีมงานฝึกอบรม

3. ปรับปรุงเนื้อหาในแบบฟอร์ม

3.1. แบบฟอร์มการขอเข้าอบรมภายใน

3.2. แบบฟอร์มการขอเข้าอบรมภายนอก

3.3. แบบประเมินผลการอบรม

3.4. แบบติดตามพฤติกรรมผู้เรียน

4. ประเมินผล Online

4.1. ศึกษา Google Form

4.2. จัดทำแบบประเมินผลฯโดยใช้ Google Form

4.3. ศึกษา QR Code

4.4. ปรับใช้ QR Code ในการประเมินผลฯ

5. วิทยากร

5.1. หารายชื่อวิทยากรใหมๆ่

5.2. สร้าง Portfolio ของวิทยากรใหม่

5.3. Update Portfolio ของวิทยากรเดิม