เพลง นารายณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เพลง นารายณ์ by Mind Map: เพลง นารายณ์

1. 1.pre production

1.1. 1.1) การแสวงหาแนวคิด

1.2. 1.2) การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective)

1.3. 1.3) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

1.4. 1.4) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

1.5. 1.5) การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script writing)

1.6. 1.6) การก าหนดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการ

1.7. 1.7) การกำหนดผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการ

1.8. 1.8) การจัดทำงบประมาณโดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว

2. 2.production

2.1. 2.1) ด้านบุคลากร

2.2. 2.2) ด้านสถานที่

2.3. 2.3) ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ

2.4. 2.4) ด้านผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ

3. 3.post production

3.1. 3.1) การลำดับภาพหรือการตัดต่อ

3.2. 3.3) การฉายเพื่อตรวจสอบ

3.3. 3.4) ประเมินผล

3.4. 3.5) การเผยแพร่

4. สมาชิกกลุ่ม