Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MV ง้อ by Mind Map: MV ง้อ

1. ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศน์เป็นการทำงานที่เป็นทีม

1.1. วิเชษฐ์ หน้าที่ ตากล้อง

1.2. จิตตกาณต์ หน้าที่ สตอรี่บอร์ด

1.3. รินรดา หน้าที่ ฉากและแสง

1.4. จริยา หน้ที่ผู้ดูแลงบประมาณ

1.5. เกวลิน หน้าที่ ตัดต่อ

1.6. ณัฐชยา หน้าที่ ตากล้อง

2. (Production)

2.1. ด้านสถานที่

2.1.1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

2.2. ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ

2.2.1. กล้องถ่ายวิดีโอ

2.2.2. กล้องโทรศัพท์

2.2.3. ลำโพง

2.3. ด้านผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ

2.3.1. นางสาว เกวลิน บริบูรณ์ เกวเพื่อนนางเอก

2.3.2. นางสาวจุฑามาศ วิเชียรภักดิ์ ใหม่ นางเอก

2.3.3. นางสาว จริยา กองอุดม. เพชร เพื่อนพระเอก

2.3.4. ด.ช. ภัทรกร ปืนพิมาย คิม พระเอก

3. (PRE-Production)

3.1. การแสวงหาแนวคิด

3.1.1. เป็นการหาแนวทางที่จะนำมาผลิตเป็นรายการวีดิทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรก ของผู้ผลิตรายการ

3.2. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective)

3.2.1. เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงเพลงหรือความหมายได้ตามที่แสดง

3.3. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

3.3.1. ให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินและสนุกไปกับMV

3.4. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

3.4.1. เนื้อหา mv เกี่ยวกับการทำให้แฟนพอใจหรือทำให้เธอชอบ

3.5. การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script writing)

3.5.1. เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการกำหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะห์เนื้อหาจนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการและนำมาเขียนเป็นบทซึ่งเป็นการกำหนดลำดับก่อนหลัง

3.6. การกำหนดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการ

3.6.1. 1.สเลทคัทฉาก

3.6.2. 2.กล้องมือถือ

3.6.3. 3.ไมค์

3.7. การกำหนดผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการ

3.7.1. นางสาว เกวลิน บริบูรณ์ เกวเพื่อนนางเอก

3.7.2. นางสาวจุฑามาศ วิเชียรภักดิ์ ใหม่ นางเอก

3.7.3. นางสาว จริยา กองอุดม. เพชร เพื่อนพระเอก

3.7.4. ด.ช. ภัทรกร ปืนพิมาย คิม พระเอก

3.8. การจัดทำงบประมาณ

3.8.1. ค่าวัสดุ

3.8.1.1. สเลทคัทฉาก

4. Post Production

4.1. การลำดับภาพหรือการตัดต่อ

4.1.1. ตัดต่อโดยใช้โปรแกรมAdobe Premiere Pro

4.2. ประเมินผล

4.2.1. ประเมินผล กระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของเนื้อหา คุณภาพ ของเทคนิคการน าเสนอ ความสมบูรณ์ของ เทคนิคการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาผู้เขียนบท ผู้ก ากับ รายการ ทีมงานการผลิต

4.2.2. การประเมินผลผลิตซึ่งจะเป็นการ ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะประเมินในด้าน ของความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระที่น าเสนอ

4.3. การเผยแพร่

4.3.1. เผยแพร่ทาง YOUTUBE

4.3.2. เผยแพร่ทาง Facebook

5. สมาชิก

5.1. 1.นาย วิเชษฐ์ ฉายจิต เลขที่1

5.2. 2.นางสาว จิตตกาณต์ จันพุฒ เลขที่15

5.3. 3.นางสาว รินรดา กมลคร เลขที่16

5.4. 4.นางสาว ศิริลักขณา นวลภักดี เลขที่17

5.5. 5.นางสาว จริยา กองอุดม เลขที่ 32

5.6. 6.นางสาว เกวลิน บริบูรณ์ เลขที่ 31

5.7. 7.นางสาว ณัฐชยา ภูปรางค์ เลขที่34