เจ้าหน้าที่เอกสารและระบบมาตรฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เจ้าหน้าที่เอกสารและระบบมาตรฐาน by Mind Map: เจ้าหน้าที่เอกสารและระบบมาตรฐาน

1. การแจ้งจัดการอบรม ล่วงหน้า 7 วัน

1.1. จป.หัวหน้างาน

1.2. จป.บริหาร

1.3. จป.เทคนิค

1.4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. การแจ้งจัดล่วงหน้า 15 วัน

2.1. คปอ.

3. ระบบมาตรฐาน

4. งานจัดซื้อ