ระบบสุขภาพชุมชน ตำบลท่าช้าง หมู่ 7

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสุขภาพชุมชน ตำบลท่าช้าง หมู่ 7 by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน  ตำบลท่าช้าง หมู่ 7

1. กลุ่มวัยทำงาน

1.1. ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง

1.2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรควัณโรค

1.3. ตรวจคัดกรองมะเร็งต้องนม

1.4. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1.5. ตรวจคัดกรองค่าดัชนีมวลกาย

1.6. คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด

1.7. ตรวจสุขภาพช่องปาก

1.7.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

1.8. ป้องกันโรคเอดส์และกามโรค

1.9. สนับสนุนถุงยางอนามัย

2. การดำรงชีวิต

2.1. อาหาร

2.1.1. เลี้ยงสัตว์เพื่อการอุปโภคและบริโภค

2.1.1.1. ไก่

2.1.2. ปลูกผักกินเอง

2.1.2.1. กะเพรา

2.1.2.2. ข่า

2.1.2.3. ตะไคร่

2.1.2.4. พริก

2.1.2.5. มะเขือ

2.1.3. ซื้อที่ตลาดพึ่งจิต/ตลาดในเมือง

2.1.3.1. หมู

2.1.3.2. ไก่

2.1.3.3. ผักต่างๆ

2.1.3.4. เครื่องปรุงอาาหร

2.2. ยาสามัญประจำบ้าน

2.2.1. ยาแดง

2.2.2. ยาหม่อง

2.2.3. เบตาดีน

2.2.4. ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน

2.3. ทำสวนผลไม้/ปลูกผลไม้ไว้ทานเอง

2.3.1. เงาะ

2.3.2. กระท้อน

2.3.3. มังคุด

2.3.4. ลองกอง

3. สถานที่เข้ารับบริการพยาบาล

3.1. รพ.สต.

3.1.1. รพ.สต.ท่าช้าง

3.1.1.1. ตรวจโรคทั่วไปและรับยา

3.1.1.2. ทันตกรรม

3.1.1.3. ฉีดวัคซีน

3.1.1.4. แพทย์แผนไทย

3.1.1.5. ตรวจครรภ์

3.1.1.6. ทำแผล

3.2. โรงพยาบาลจังหวัด

3.2.1. โรงพยาบาลพระปกเกล้า

3.2.1.1. รักษาโรคทั่วไป

3.2.1.2. อุบัติเหตุ

3.2.1.3. รับการผ่าตัด

3.2.1.4. รักษาโรคทางจิตเวช

3.2.1.5. คลินิกฝากครรภ์

3.3. ร้านขายยา

3.3.1. ยารักษาโรคทั่วไป

4. การป้องกันโรค

4.1. กลุ่มผู้สูงอายุ

4.1.1. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.1.2. ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

4.1.3. ตัวคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

4.1.4. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.1.4.1. ใส่ฟันปลอม

4.1.4.2. ฟันเทียม

4.1.4.3. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.1.5. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรควัณโรค

4.1.6. คัดกรองภาวะหกล้ม

4.1.7. ตรวจคัดกรองค่าดัชนีมวลกาย

4.2. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

4.2.1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

4.2.1.1. เบาหวาน

4.2.1.2. แผลที่เท้า

4.2.2. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.2.3. ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก

4.2.4. ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

4.2.5. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.2.5.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.2.6. ติดตามการมารับยา

4.3. กลุ่มผู้พิการ

4.3.1. ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง

4.3.1.1. เบาหวาน

4.3.1.2. ความดันโลหิตสูง

4.3.2. ตรวจสุขภาพช่องปาก

4.3.2.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

4.3.3. ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า

4.3.4. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค

4.3.4.1. โรคหลอดเลือดสมอง

4.3.4.2. หลอดเลือดหัวใจ

5. การส่งเสริมสุขภาพ

5.1. การเลี้ยงดูด้วยนมแม่

5.1.1. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

5.1.2. ตรวจวัดพัฒนาการ

5.2. การเยี่ยมบ้าน

5.2.1. เสริมพลังในชุมชน

5.2.2. ให้คำปรึกษา

5.2.3. กลุ่มวัยรุ่น

5.2.4. กลุ่มวัยเรียน

5.2.5. กลุ่มผู้สูงอายุ

5.2.6. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

5.2.7. กลุ่มผู้พิการ

5.3. กลุ่มสตรีมีครรภ์

5.3.1. ค้นหาเชิงรุกโดย อสม.

5.3.2. ให้คำแนะนำฝากครรภ์โดยเร็ว

5.3.3. ดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

5.3.4. ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

5.4. หญิงหลังคลอด

5.4.1. ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในระหว่างตั้งครรภ์

5.4.2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

5.4.3. การปฏิบัติตัวของแม่และเด็ก

5.5. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

5.5.1. ด้านโภชนาการ

5.5.1.1. ติดตามชั่งน้ำหนัก

5.5.1.2. วัดส่วนสูง

5.5.1.3. ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

5.6. การดูแลพัฒนาการสมวัยในเด็ก

5.7. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

5.8. จัดให้มีการบริการโรงเรียนพ่อแม่ในสถานบริการ

5.9. จัดให้มีการบริการโรงเรียนพ่อแม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.10. กลุ่มเด็กวัยเรียน

5.10.1. ตรวจสุขภาพช่องปาก

5.10.2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

5.10.3. อบรมเรื่องการรับประทานอาหาร

5.10.4. อบรมเรื่องออกกำลังกาย

5.10.5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฎิบัติตัว

5.11. กลุ่มวัยรุ่น

5.11.1. ให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด

5.11.2. ให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และกามโรค

5.11.3. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

5.11.4. สนับสนุนถุงยางอนามัย

5.11.5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย

5.11.5.1. เตะฟุตบอล

5.11.5.2. เล่นตระกร้อ

5.11.5.3. ให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น teen Centre

5.12. กลุ่มวัยทำงาน

5.12.1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

5.12.2. ให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.13. กลุ่มผู้สูงอายุ

5.13.1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย

6. การฟื้นฟูสุขภาพ

6.1. กลุ่มผู้สูงอายุ

6.1.1. ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ

6.1.2. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL)

6.1.3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค

6.1.3.1. อัมพฤกษ์

6.1.3.2. อัมพาต

6.2. กลุ่มผู้พิการ

6.2.1. ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ

6.2.2. สนับสนุนกายอุปกรณ์

6.2.3. ส่งเสริมอาชีพ

6.2.4. ส่งเสริพการเข้าสังคม

6.3. ด้านทันตกรรม

6.3.1. ให้ทันตะสุขศึกษา

6.4. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

6.4.1. บริการคลินิกโรคเรื้อรัง

6.4.2. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL)

6.4.3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

6.4.3.1. ตรวจตา

6.4.3.2. ตรวจค่าไต

6.4.3.3. ตรวจเท้า

6.4.3.4. ตรวจการทำงานของหัวใจ

7. การรักษา

7.1. รพ.สต.

7.1.1. บริการแพทย์แผนไทย

7.1.2. บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน

7.2. เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร