KT tạo THCVĐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KT tạo THCVĐ by Mind Map: KT tạo THCVĐ

1. Để kích thích HS để tiếp cận và tìm tòi tri thức mới

1.1. Dự đoán nhờ trực quan và thực nghiệm (nhận xét, tính toán, đo đạc,...)

1.2. Lật ngược vấn đề

1.3. Xem xét tương tự

1.4. Khái quát hóa

2. Để giúp HS luyện tập, củng cố, khắc sâu kiến thức đã có

2.1. Tìm sai lầm trong lời giải

2.2. Phát hiện nguyên nhân sai lầm và sửa chữa

3. Để kích thích HS vận dụng sáng tạo kiến thức vào giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống

3.1. Yêu cầu giải BT mà HS chưa biết thuật giải