Competències i àrees d'exploració

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Competències i àrees d'exploració by Mind Map: Competències i àrees d'exploració

1. Direcció i desenvolupament de persones

1.1. Capacitat per a dirigir equips i aconseguir que les aportacions d'aquests contribueixin a la consecució de resultats per part de l'organització

1.1.1. Nivell alt 8

2. Comunicació, persuasió i influència

2.1. Capacitat de transmetre un missatge de manera estructurada, emprant un llenguatge d'acord amb la situació i la l'entrevistadora. Capacitat per emetre les comunicacions escrites implícites en l'exercici de les seves funcions.

2.1.1. Nivell alt 8

3. Anlàlisi de problemes i presa de decisions

3.1. Capacitat per analitzar la situació de manera objectiva, explorar-ne les causes i cercar possibles alternatives de solució, per tal de triar la més adequada d'acord amb la situació, les possibilitats d'implementació, les conseqüències que se'n deriven i els riscos associats.

3.1.1. Nivell alt 9

3.2. Mostra una actitud anticipativa i una elevada capacitat per discernir entre els elements d'una situació. Detecta les situacions problemàtiques i les incidències en la seva unitat i les corregeix abans que s'agreugin. Davant de solucions noves que no es resolen amb situacions tradicionals, les analitza i hi planteja situacions diferents.

4. Orientació als resultats i a la qualitat

4.1. Capacitat per orientar la feina a l'assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la menor despesa de recursos possible, en definitiva, amb l'eficàcia necessària per donar el millor servei a la ciutadania.

4.1.1. Nivell alt 8

4.2. Capacitat de decisió ràpida i encertada. És conscient dels riscos que assumeix.

5. Formació i trajectòria professional

5.1. Bons coneixements tècnics adquirits. experiència àmplia dins el sector. Professional expert en banca.

5.1.1. Nivell alt 9

6. Adaptabilitat al context organitzatiu

6.1. S'adapta amb facilitat a situacions noves i les accepta de bona gana. Els seus comportaments amb els de la organització es troben alineats.

6.1.1. Nivell alt 9

7. Flexibilitat

7.1. S'adapta a les noves formes de treball i a les polítiques de l'organització. No es mostra rígid en el seu comportament.

7.1.1. Nivell alt 8

8. Treball en equip i en xarxa

8.1. Desenvolupa activitats socials amb qualsevol tipus de persones. Facilitat d'interacció. Estableix bones relacions amb la resta. Gestiona correctament un equip. Habilitats motivadores i de lideratge.

8.1.1. Nivell alt 9

9. Planificació i organització

9.1. No actua amb gaire paciència, requereix immediatesa. En procés d'aprenentatge al fet de delegar.

9.1.1. Nivell mitjà 7

10. Orientació als resultats i qualitat

10.1. Capacitat de ser organitzat i anteposar el més important: prioritzar. Disciplinat.

10.1.1. Nivell alt 9

11. Actualització i millora contínua

11.1. És ambiciós, s'esforça per millorar i aconsegueix els objectius que es proposa. Interès per formar-se i aprendre coses noves.

11.1.1. Nivell alt 9