เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ by Mind Map: เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1. หลีกเลี่ยงการใช้งาน Free WiFi ในพื ้นที่สาธารณะ

2. การพยายามบุกรุกเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

3. หากจําเป็นต้องใช้งาน Free WiFi ให้ใช้งานเฉพาะจําเป็น ไม่ควรเข้าถึงระบบที่มีความสําคัญ เช่น ระบบ e-Banking ระบบอีเมลล์

4. ไม่ใช้ Password ที่คาดเดาได้ง่าย เช่น คําที่มีใน Dictionary