อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด by Mind Map: อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด

1. ความหมายของอุปสงค์แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.1. 1.อุปสงค์ต่อราคา

1.2. 2.อุปสงค์ต่อรายได้

1.3. 3.อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ราคาของสินค้านั้น

2.1. 1.ราคาของสินค้านั้น

2.2. 2.ราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.3. 3.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

2.4. 4.รสนิยมของผู้บริโภค

2.5. 5.จำนวนประชากร

3. กฎของอุปสงค์และเส้นอุปสงค์

3.1. 1.ผลทางรายได้

3.2. 2.ผลทางการทดแทน

4. อุปสงค์รายบุคคลและอุปสงค์ของตลาด

4.1. 1.อุปสงค์รายบุคคล

4.2. 2.อุปสงค์ของหน่วยผลิต

4.3. 3.อุปสงค์ของตลาด

4.4. 4.อุปสงค์มวลรวม

4.5. 5.อุปสงค์ต่อภายนอกประเทศ

5. การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุปสงค์โดยอ้อม เช่น รายได้รสนิยม

6. อุปทาน คือ ปริมาณของสินค้าและบริการรายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะเสนอหรือผลิตออกขาย

7. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทาน

7.1. 1.สภาพดิน ฟ้า อากาศ หรือฤดูกาล

7.2. 2.สภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

7.3. 3.เป้าหมายของธุรกิจหรือผู้ผลิต

8. กฎของอุปทาน หมายความว่า เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออกมาขายมากขึ้น แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง ผู้ผลิตจะผลิตเพื่อเสนอขายในปริมาณน้อยลง

9. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย -เกิดจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปทำให้ปริมาณขาย หรือจำนวนผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกฎของอุปทาน

10. การเปลี่ยนแปลงอุปทาน หมายถึง การที่ตัวกำหนดอุปทานโดยอ้อม เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

11. ดุลยภาพของตลาด หมายความว่า ระดับราคานั้นสินค้าที่ผู้บริโภคการซื้อจะเท่ากับปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิดต้องการจะผลิตออกขายในขณะเดียวกันพอดี

12. การเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด

12.1. 1.อุปสงค์เปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปทานคงที่

12.2. 2.อุปทานเปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปสงค์คงที่

12.3. 3.อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลง