อุปสงค์ อุปทาน และ ภาวะดุลยภาพของตลาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปสงค์ อุปทาน และ ภาวะดุลยภาพของตลาด by Mind Map: อุปสงค์ อุปทาน และ ภาวะดุลยภาพของตลาด

1. อุปสงค์

1.1. ความหมายและชนิดของอุปสงค์

1.1.1. อุปสงค์ ความหมาย สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในระยะเวลาหนึ่ง

1.1.2. ชนิดของอุปสงค์

1.1.2.1. 1.อุปสงค์ต่อราคา

1.1.2.2. 2.อุปสงค์ต่อรายได้

1.1.2.3. 3.อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์

1.2.1. 1.ราคาของสินค้านั้น

1.2.2. 2.ราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

1.2.3. 3.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

1.2.4. 4.รสนิยมของผู้บริโภค

1.2.5. 5.จำนวนประชากร

1.2.6. 6.มาตรการของรัฐบาล

1.2.7. 7.สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

1.2.8. 8.การคาดคะเนของผู้บริโภค

1.2.9. 9.สภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล

1.3. กฎของอุปสงค์และเส้นอุปสงค์

1.3.1. 1.ผลทางรายได้

1.3.2. 2.ผลทางการทดแทน

1.4. อุปสงค์รายบุคคลและอุปสงค์ของตลาด

1.4.1. 1.อุปสงค์รายบุคคล

1.4.2. 2.อุปสงค์ของหน่วยผลิต

1.4.3. 3.อุปสงค์ของตลาด

1.4.4. 4.อุปสงค์มวลรวม

1.4.5. 5.อุปสงค์จากภายนอกประเทศ

2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ และ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์

2.1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ

2.1.1. ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง

2.2. การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์

2.2.1. การที่ตัวกำหนดอุปสงค์โดยอ้อม

3. อุปทาน

3.1. ความหมายของอุปทาน

3.1.1. สินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตพร้อมจะเสนอขาย

3.2. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทาน

3.2.1. 1.ราคาของสินค้านั้น

3.2.2. 2.ราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.2.3. 3.ราคาของปัจจัยการผลิต

3.2.4. 4.จำนวนของผู้ผลิตหรือผู้ในตลาด

3.2.5. 5.เป้าหมายของธุรกิจหรือผู้ผลิต

3.2.6. 6.สภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

3.2.7. 7.สภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล

3.3. กฎของอุปทานและเส้นอุปทาน

4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย และ การเปลี่ยนแปลงอุปทาน

4.1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย

4.1.1. เกิดจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปทำให้ปริมาณขายหรือจำนวนผลิตเปลี่ยนแปลงไป

4.2. การเปลี่ยนแปลงอุปทาน

4.2.1. การที่ตัวกำหนดอุปทานโดยอ้อม

5. ดุลยภาพของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด

5.1. ดลุยภาพของตลาด

5.2. การเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด

5.2.1. 1.อุปสงค์เปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปทานคงที่

5.2.2. 2.1.อุปทานเปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปสงค์คงที่

5.2.3. 3.อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลง