เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ by Mind Map: เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1. การรักษาความลับ

1.1. ให้บุคคลผู้มีสิทธิเท่านั ้น เข้าถึงเรียกดูข้อมูลได้

1.1.1. ต้องมีการควบคุมการ เข้าถึง ข้อมูลเป็นความลับต้องไม่เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ

2. ความถูกต้องแท้จริง

2.1. มีเกราะป้องกันความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

2.1.1. มีวิธีการ ประมวลผล

2.1.1.1. ต้องมีการควบคุมความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข

3. ความสามารถพร้อมใช้เสมอ

3.1. ให้บุคคลผู้มีสิทธิเท่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

3.1.1. ต้องมี การควบคุมไม่ให้ระบบล้มเหลว

3.1.1.1. มีสมรรถภาพทํางานต่อเนื่อง

3.1.1.1.1. ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาทําให้ระบบหยุดการทํางาน