เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ by Mind Map: เหตุใดจึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1. หลักเลี่ยงการใช้งาน Free WiFi ในพื้นที่สาธารณะ

2. การป้องกันข้อมูล จากการถูกทำลายหรือถูกเปลี่ยนแปลง

3. การตรวจพบเหตุการณ์ที่เกิดขั้นกับระบบทุกครั้ง

4. การปรับปรุงแก้ไขยุทธวิธี เพื่อรับการโจมตีต่างๆ

5. หลีกหเลี่ยงการใช้รหัสผ่าน ส่วนใหญ่ตั้งจากข้อมูลส่วนบุคคล

6. ป้องกันภัยคุกคามที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยองค์กร

7. ป้องกันภัยคุกคามทีี่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา