ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา by Mind Map: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. การหักลดหย่อน

2. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

3. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

4. การยื่นแบบแสดงรายงานและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย