Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAPHIC by Mind Map: GRAPHIC

1. ประกอบด้วย

1.1. 1. ภาพบิตแมพ (Bitmap)

1.1.1. เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล

1.2. 2. ภาพเวกเตอร์ (Vector)

1.2.1. เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ

1.3. 3. คลิปอาร์ต (Clipart)

1.3.1. เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ

1.4. 4. HyperPicture

1.4.1. มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา

2. ความหมาย

2.1. ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

3. แบ่งออก

3.1. กราฟิกแบบ 2 มิติ

3.1.1. เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์

3.2. กราฟิกแบบ 3 มิติ

3.2.1. เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3Ds Max โปรแกรม Maya เป็นต้น

4. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

4.1. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทำ Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น