การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

1. 1. เตาก้อนเส้า ใช้ก้อนหินสามก้อนเพื่อให้สามารถตั้งภาชนะและมีช่องสำหรับใส่ไม้หรือฟืน

2. 2.เตาฟืน มนุษย์รู้จักสังเกตว่าดินที่อยู่ใต้กองไฟเป็ยเวลานาน จะมีความเเข็งและละลายน้ำได้ยากกว่าดินโดยรอบจึงนำดินมาปั้นขึ้นรูปรอบกองไฟ

3. 3.เตาอั้งโล่ ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมีรูปทรงที่ทำให้ใช้งานสะดวก

4. 4.เตาแก๊ส เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีการนำแก๊สมาใช้เป็นเพลิง

5. 5.เตาไฟฟ้า เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนพลังงาน

6. 6.เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กความร้อนจึงเกิดขึ้นที่ภาชนะเท่านั้น ไม่มีความร้อนบริเวณพื้นที่ของเตา

7. ด.ญ.ปทุมรัตน์ แสนหนองชาติ

7.1. ด.ญ.ปณิดา ลิ้มซิว

7.2. ด.ญ.ปรีชญา รวมวงษ์