การเปลียนแปลงเตา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลียนแปลงเตา by Mind Map: การเปลียนแปลงเตา

1. ไช้ก่อนหินสามก่อนเพื่อไห้สามารถตั้วภาชนะแล้วและมีช่องสำหรับไส่ไม้หรือฝืน

2. มนุษย์รู้จักสังเกตว่าดินที่อยู่ไต้กองไฟเป็นเวลานานจะมีความแขงและละลายน้ำได้อยากกว่าดินโดยรอบกองไฟเพื่อไม่ไห้ความร้อนกระจายโดยรอบสวยงามกว่าเตาก้อนเส้า

3. ได้รับอธิพลจากประเทศจีนมีรูปทรงที่ทำไห้ไช้งานสะดวกและสามารถเครื่อนย้ายระว่างการไช้งานได้ไช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงซึ่งหาได้ง่ายไนบางชุมชน

4. ทัตเทพ ชามกรม

5. ธนาวัฒน์ จันอยู่

6. วรเมธ กวีชัยสมบุญ

7. นนท์ปวิธ ผลทวี