การเปลี่ยนแปลงโคนม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลี่ยนแปลงโคนม by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงโคนม

1. การถนอาหาร ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอ่หารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2. ใช้อุณหภูมิไม่ตำ่กว่า 63 c เป็นเวลาไม่น้อยกว่า30 นาทีหรือใช้อุณหภูมิไม่ตำ่กว่า 72 c เป็นเวลาไมน้อยกว่า 15 วินาที แล้วทำให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิตำ่กว่า 5 c ไม่ทำลายอาหารและรสชาติของนม ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

3. ผู้จัดทำ ธีรนิติปล้องทอง

4. สมาชิกในกุลุ่ม ด.ญ ณิชาภัทร จันทร์ดี ด.ญขวัญฤดี วันจีน ด.ญ.ปิยะมาศ คล่องดี ด.ญ.อรปรียา รุ่งโรจน์