การเพาะเห็ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเพาะเห็ด by Mind Map: การเพาะเห็ด

1. การเก็บเห็ดตามฤดูกาล

1.1. ต้องอาศัยปัจจัยความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและความชื้นที่เหมาะสมที่ทำให้เหห็ดเจริญเติบโต

2. โรงเพาะเห็ด

2.1. จัดสภาวะแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติ โดยต้องคอยฉีดน้ำให้เห็ด เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นในช่วงที่เห็ดแต่ละชนิดต้องการ

3. ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ

3.1. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเข้ามาควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมในโรงเพาะให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

3.2. จักรพรรดิพงศ์ มณโท

3.2.1. เกริกเกียรต์ เพ็ชรอ่อน

3.2.1.1. ธนากรณ์ สุดสา