การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เรื่องกาซักผ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เรื่องกาซักผ้า by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เรื่องกาซักผ้า

1. 1.1 การใช้ไม้ตีผ้ากับก้อนหิน

1.1. ในอดีต ผู้คนจะนำเสื้อผ้าไปยังแหล่งน้ำใกล้ๆวางผ้าไว้บนก้อนหินแล้วใช้ไม้ตีผ้าหรือขยี้ผ้าด้วยมือ เพื่อขจัดคราบสกปรกออกมา ซึ่งต้องใช้แรงงานคน โดยที่ยังไม่มีการใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ช่วยในการขจัดคราบสกปรก ทำให้เกิดความเมื่อยล้าและต้องนำผ้าไปซักที่แหล่งน้ำ

2. 1.2 กระดานซักผ้า

2.1. ต่อมามีการคิดค้นกระดานซักผ้าโดยเลียนแบบการซักผ้าด้วยมือการซักผ้า กระดานซักผ้าจะมีลักษณะเป็นลูกคลื่นเพื่อช่วยผ่อนแรงในการขจัดคราบสกปรกโดยการขยี้ผ้าและรองรับน้ำหนักของผ้า แม้จะลดเวลาในการซักผ้าลงและช่วยแก้ไขข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ซักผ้าได้ แต่ยังคงใช้แรงงานคนในการซักผ้าเหมือนเดิม

3. 1.3 เครื่องซักผ้าแบบก้านโยก

3.1. จากกระดานซักผ้า ได้พัฒนาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีก้านโยกซึ่งยังคงเป็นหลักการเดียวกับการซักผ้าด้วยมือ โดยใส่ผ้าลงไปที่ด้านล่างของกะบะบรรจุน้ำ จากนั้นนำก้อนหินใส่ลงไปในตะแกงสีเหลี่ยม แล้วโยกก้านโยกเพื่อให้ก้อนหินทำหน้าที่ขยี้ผ้าและขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า ซึ่งยังคงใช้แรงงานเป็นเหล็ก แต่ช่วยลดระยะเวลาในการซักผ้าให้น้อยลง

4. 1.4 เครื่องซักผ้าแบบมีกลไก

4.1. จากนั้นมีการเพิ่มกลไกให้กับเครื่องซักผ้า ซึ่งกลไกดังกล่าวช่วยในการปั่นผ้าและบีบผ้าให้แห้ง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการซักผ้าแต่ยังคงใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อนกลไกและตักน้ำใส่เครื่องซักผ้า

5. 1.5 เครื่องซักผ้ามอเตอร์ไฟฟ้า

5.1. เมื่อมีการสร้างแลกพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าจึงทำให้เครื่องซักผ้าเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อนไปเป็นการใช้มอเตอร์ ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานคนและลดระยะในการทำงานแต่ยังคงใช้แรงงานคนในการควบคุมการทำงานการตักน้ำใส่เครื่องซักผ้าการทำให้ผ้าแห้ง

6. 1.6 เครื่องซักผ้าแบบมีท่อปั๊มน้ำและถังปั่นแห้ง

6.1. เมื่อมีการพัฒนาระบบกลไกให้สามารถทำงานได้ซับซ้อนขึ้นเครื่องซักผ้าจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยการรวมถังซักผ้าและถังปั่นแห้งอยู่ภายในตัวถังเดียวกัน รวมทั้งมีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติในเครื่องซักผ้า

7. 1.7 เครื่องซักผ้าที่ใช้ระบบควบคุมซับซ้อนขึ้น

7.1. เครื่องซักผ้าได้มีพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

8. ด.ญ. กัญญาณี ฤทธิ์ไธสง เลขที่25 ด.ญ.กชกร แปลงกาย เลขที่24 ด.ญ.กุลยา กระจายศรี เลขที่26 ด.ญ.นันทวัน ไชยสนาม เลขที่30