การเพาะเห็ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเพาะเห็ด by Mind Map: การเพาะเห็ด

1. 2.โรงเพาะเห็ด จัดสภาวะแวดล้อมเลียนแบมธรรมชาติ โดยต้องคอยฉีดน้ำให้เห็ด เพื่อให้ได้อุนหภูมิและความชื้นในช่วงที่เห็ดแต่ละชนิดต้องการ

2. 1.การเก็บเห็ดตามฤดูกาล ต้องอาศัยปัจัยความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและความชื้นที่เหมาะสมที่ทำให้เห็ดเจริญเติบโต

3. 3.ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนสมาต์เข้ามาควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมในโรงเพาะให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

4. ด.ญ.เพชรชรา สีชมภูม.1/9

5. ด.ญ.สุนิสา ภูมิ ม.1/9

6. ทำโดย

7. ด.ญ.พรนภา ซังชมแก้ว ม.1/9