Технологія розвивального навчання

Технологія розвивального навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія розвивального навчання by Mind Map: Технологія розвивального навчання

1. Компетентності:

1.1. 1) спілкування державною мовою (вміння усно й письмово висловлювати й тлумачити поняння, думки, почуття, факти та погляди)

1.2. 2) уміння навчатися впродовж життя (здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок)

1.3. 3) загальнокультурна грамотність (здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї)

1.4. 4) інформаційно-цифрова ( упевнене застосування інформаційно-комунікаційних технологій для свторення, пошуку, обробки. обміну інформацією)

2. Підходи до навчання:

2.1. 1. Компетентісний (здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях)

2.2. 2. Діяльнісний (прогнозування, порівняння, зіставлення, узагальнення, прийняття обгрунтованих рішень, уважне слухання, розуміння думок інших)

2.3. 3. Дослідницький (творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання. формування досвіду самостійного наукового пошуку)

3. Форми роботи:

3.1. 1. Індивідуальна (самостійне виконання навчального завдання на рівні можливостей учня)

3.2. 2. Фронтально-колективна (постановка проблемних питань чи пізнавальних завдань в опрацювання яких беруть участь усі учні)

4. Інструменти навчання:

4.1. Презентації

4.2. Фреймові структури

4.3. YouTube

5. Технологічні етапи:

5.1. І. Формування в учнів мотивів навчання

5.1.1. Методи стимулювання інтересу до вивчення предмету.

5.1.1.1. Створення ситуації зацікавленості

5.1.1.2. Навчальні дискусії

5.1.1.3. "Емоційний сплеск"

5.1.1.4. "Вернісаж ідей"

5.2. ІІ. Оволодіння новою інформацією

5.2.1. Наочний метод

5.2.1.1. Ілюстрація

5.2.1.2. Демонстрація

5.2.2. Частково-пошуковий метод

5.2.2.1. Проект

5.2.2.2. Евристична бесіда

5.2.2.3. Коментовані вправи

5.2.2.4. Творчі вправи

5.2.3. Дослідницький

5.2.3.1. Дослідження-обгрунтування

5.2.3.2. Дослідження-розпізнавання

5.3. ІІІ. Відтворення засвоєного матеріалу

5.3.1. Метод створення відчуття успіху в навчанні

5.3.1.1. Пізнавальні ігри

5.3.1.2. Вікторини

5.3.1.3. Обмін ролями

5.3.1.4. "Знайди помилку"

5.3.1.5. "Даю шанс"

5.4. ІV. Узагальнення знань, умінь і навичок

5.4.1. Методи контролю, самоконтролю

5.4.1.1. Усне та письмове опитування

5.4.1.2. Тест