Nuclear Power

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nuclear Power by Mind Map: Nuclear Power

1. CHẤT THẢI PHÓNG XẠ

1.1. NHƯỢC ĐIỂM

1.2. VỀ QUẢN LÝ

1.3. TÍNH PHÓNG XẠ

1.4. THỰC TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ TRÊN THẾ GIỚI

2. HỆ QUẢ CỦA RÒ RỈ BỨC XẠ

2.1. ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

2.2. ĐỐI VỚI ĐỘNG THỰC VẬT

3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HẬU QUẢ HẠT NHÂN

4. AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

6. ĐỊNH NGHĨA NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN VÀ HIỆN TRẠNG

6.1. ĐỊNH NGHĨA

6.2. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG & CÁC LOẠI LÒ PHẢN ỨNG

6.3. HIỆN TRẠNG