โครงการ Tranformation's TMB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการ Tranformation's TMB by Mind Map: โครงการ Tranformation's TMB

1. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง2551-2552

1.1. จุดเด่นหลัก

1.1.1. การปรับโครงสร้างองคก์ร

1.1.2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานครบวงจร

1.1.3. การปรับเปลี่ยนด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล

1.1.4. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

1.1.5. การปรับปรุงประสทิธธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง

1.2. สถานะ

1.2.1. คณุภาพสินทรัพธ์โดยรวมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

1.2.2. บรรลคุวอไทล์สูงสุดในด้านความผกูพันธ์ของพนักงาน ต่อองคก์ร

2. การขยายฐานลูกค้า 2553-3554

2.1. จุดเด่นหลัก

2.1.1. การขยายฐานลกูค้า SME และลกูค้ารายย่อย

2.1.2. การเป็นเลิศทางด้านบริการและการดำเนินงาน

2.1.3. การให้บริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองควมต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.1.4. การพัฒณาคุณภาพช่องทางการบริการ

2.1.5. การสร้างแยรนด์ TMB ให้แข็งแกร่งขึ้น

2.2. สถานะ

2.2.1. การเพิ่มฐานลูกค้าประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการให้บริการและผลิตภัณฑ์

2.2.2. การปรับปรุงและย้ายสาขาให้ตรงกับความต้องการ

2.2.3. การเปิดตัวแนวคิด Make The Difference

3. สร้างความเปลี่ยนปลงและก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ 2558 เป็นต้นไป

3.1. จุดเด่นหลัก

3.1.1. มุ่งเน้นการสร้างดิจิทัลแพรตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

3.1.2. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

3.1.3. สามารถเก้าเข้าสู้ธุรกิจใหม่ๆที่ตรงความต้องการของลูกค้า

3.1.4. สร้างศักยภาพในการวิเคาระห์ข้อมูลเชิงลึก

3.1.5. นำรูปแบบการทำงานใหม่ๆเข้ามาใช้

3.2. สถานะ

3.2.1. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลแพรตฟอร์มและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกค์แห่งชาติ

3.2.2. เตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อความเสถียรภาพ

3.2.3. วางแผนแนวทางการจัดการข้อมูลลูกค้า

3.2.4. เปลี่ยนกาารทำงานแบบแยกมาเป็ฯการทำงานร่วมกันจากหลายฝ่าย

4. สร้างความแตกต่างและเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2555-2557

4.1. จุดเด่นหลัก

4.1.1. การเป็นเลิศทางด้าน Transactional banking และ ประสบการณท์เี่ป็นเอกลักณ์ของธนาคาร

4.1.2. ยกระดับความสัมพันธ์กับลกูค้าด้านการบริการ ธรุกรรมทางการเงิน

4.1.3. การมีคุณภาพสินทรัพยท์ดี่ขึ้น

4.1.4. การเปิดตัวรูปแบบช่องทางบริการทเี่ชื่อมต่อถึงกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางดิจิทัล

4.2. สถานะ

4.2.1. นำเสนอผลติภัณฑ์ทตี่รงกับความต้องการของลกูค้า

4.2.2. ดำเนินการ Cross-Selling ตามความเข้าใจลูกค้า อย่างลึกซึ้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับกลุ่มลูกค้า

4.2.3. ดำเนินการปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้มีผลตอบแทนหลังจากหักค่าความเสี่ยงสูงสุด

4.2.4. นำเสนอช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นเลิศที่สุด