cách HACK thời gian

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
cách HACK thời gian by Mind Map: cách HACK thời gian

1. 24H

1.1. có ích

1.1.1. tăng sự tập trung

1.1.1.1. Quan sát hơi thở

1.1.1.2. POMODORO

1.1.1.2.1. 25'-30' 5"

1.1.1.3. Nhạc zap , rock

1.1.1.4. Viết 3 -5 mục tiêu

1.2. Vô ích

1.2.1. điện thoại

1.2.2. facebook , messenger

1.2.3. Ngủ

1.2.3.1. 3-4h sâu (12-3hay4H)

1.2.3.2. 5-15' ngủ ngắn

1.2.4. Đi lại ăn uống

1.2.5. Ủ ê , Bạn bè

2. Pareto

3. Thi đấu

3.1. Đo lường