Reflexió linees treball departament

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reflexió linees treball departament by Mind Map: Reflexió linees treball departament

1. DAFO

1.1. Debilitats:

1.1.1. - Estructura reduïda. Impossibilitat de potenciar/implantar millores detectades- (TIC)

1.1.2. - Acumulació de tasques extradepartamentals (administrativas + suport centres) + falta automatització reporting.

1.1.3. - Poc focus en les operacions, dispersió en altres tasques i projectes

1.1.4. - Descoordinació: falat mètode, planificació, objectius clars, protocol d'integració de centres. Falten KPI's de gestió. Poca consciencia de les capacitats i falat de priorització. Direcció dispersa-masses càrrecs.

1.1.5. - Baixa capacitat tecnológica del personal d'ÀLTIMA

1.1.6. - Obsolescencia eines tecnològiques

1.1.7. - Falta comunicació a nivell vertical: la direcció no comunica correctament.

1.1.8. - Interferencies de DG en el dia a dia, que no aporten valor. (Selecció proveïdors)

1.1.9. - Poc coneixement i anàlissi del mercat (Compres) i coneixement de solucions (Operacions).

1.2. Amenaces:

1.2.1. - Desregulació serveis i canvi normatiu

1.2.2. - Increment de la competencia, aparició de les "Low Price"

1.2.3. - Accions de compra i modernització tecnològica d'altres e,preses del sector.

1.2.4. - No identificació de la MARCA

1.2.5. - Alta rotació del personal, no retenció del talent.

1.2.6. - Nou organigrama i estrategia organitzativa que pot fer caducs alguns plantejaments del departament, que s'hauran de reformular.

1.2.7. - Repte de noves incorporacions, més càrrega de feina agreujada si no hi han ssitemes i mètode.

1.2.8. - Perdre autonomia per ceració d egrup de compra on ÀLTIMA no es prioritària. Implica un repte d'orientació de departament.

1.3. Fortaleces:

1.3.1. - Equip format, amb coneixement transversal del negoci, proactiu i orientat a l'acció i el canvi. Generadors de canvi. Cohesionat i alineat amb l'ADN (consciència RSC) de la companyia, amb visió de futur e innovadors.

1.3.2. - Equip polivalent i flexible, amb capacitat de balancejar càrregeues de feina.

1.3.3. - Bon relació i "sintonia" amb la resta de departaments.

1.3.4. - Comunicació directe amb centres, coneixement del terreny.

1.3.5. - Departament valorat, autònom amb gestió d'alt d'impacte en el pressupost.

1.4. Oportunitats:

1.4.1. - Possibiliatat s d'aliança tecon`logia i operativa en el sector. (ALBIA)

1.4.2. - Diferenciació vía sostenibilitat

1.4.3. - Amb correcte dimensió possibilitat de realitzar accions d'alt impacte.

1.4.4. - Menor tamany ens permet més FLEXIBILITAT I AGILITAT.

1.4.5. - Associar valors a la MARCA que ens identifiqun en el mercat.

1.4.6. - Possibilitat de ser referents a nivell inetrn i anivell sectorial.

1.4.7. Internalització compres, prescindir de Cosabal.

2. LINEES ESTRATÈGIQUES ÀLTIMA

2.1. Creixement rentable

2.1.1. - Mi voluntad

2.1.2. - Potenciar relació amb prescriptors

2.1.3. - Expansió àrea de cementiris: obres i serveis

2.1.4. - Nous serveis per mascotes

2.2. Dotar-se d'estructura

2.2.1. - Optimitzar els sistemes d’informació

2.2.2. - Dotar-se de l’equip humà necessari

2.2.2.1. -

2.2.3. - Revisar estructura organitzativa de cementiris

2.2.4. - Revisar estructura organitzativa serveis centrals

2.2.4.1. -

2.3. Millorar l'experiència del usuari

2.3.1. - Adaptar i dissenyar els serveis segons els segments de clients.

2.3.2. - Millorar l’experiència de l’usuari a la sala i la cerimònia.

2.3.2.1. JM Puyal

2.3.3. - Dissenyar nous espais i cerimònies per la incineració.

2.4. Gestió responsable

2.4.1. - Sostenibilitat corporativa

2.4.1.1. R4SGroup

3. CAME

3.1. Corregir:

3.1.1. - No aplica acció del departament.

3.1.2. - Incorporació de nou recurs a compres i operacions. Recopilar tasques no pròpies i plantejar el seu retorn als departaments propietaris, quan es cregui factible. Redactar requeriments que automatitzin els reportings actuals.

3.1.3. -

3.1.4. - Work shop específic.

3.1.5. - Labors de conciensiació i solicitar formació. I redefinir perfils operacions.

3.1.6. - Redactar els requeriments noves eines., explorant solucions en el mercat.

3.1.7. - Compromis de comunicació de totes les decisions que afectin al departament directa o indirectament, que puguin surgir dels difernts foros.

3.1.8. - Procés d'homologació hauria de corregir aquestes ingenrencies.

3.1.9. - Establir una dedicació d'hores a l'exploració de mercat i millores. Fer una anàlisis de quines fonts d'informació hi han que ens poden semblar interessants. Assistencia a seminaris i cursos enfocats a les nostres àrees.

3.2. Afrontar:

3.2.1. -

3.2.2. -

3.2.3. -

3.2.4. -

3.2.5. -

3.2.6. -

3.2.7. -

3.3. Mantenir:

3.3.1. -

3.3.2. -

3.3.3. -

3.3.4. -

3.3.5. -

3.3.6. -

3.3.7. -

3.4. Explotar:

3.4.1. - Identificar internament punts molt concrets, i de pos abst, de col·laboració inicial per potenciar-los.

3.4.2. - Alinearnos amb aquest linea estratègica.

3.4.3. - Definir qqueines accions de gran impacte podem assolir gràcies a la col·laboració d'ambdos projectes, i gràcies a l'alliberament de temps que pot representar un nou recurs en el departament.

3.4.4. - Més rapidesa en la presa de decisions, i valoració d'accions.

3.4.5. - Vincular els valors de sostenibilitat en els nosttres porcessos: homologació de proveidors, definir nous processos i equipaments.

3.4.6. - Aplicar amb èxit les noves metodologies d treball, establiment, planificaciío i seguiment de tasques/projectes. Objectiu ser un referent a seguir de bon gestió.

3.4.7. - Planificar conjuntament amb DG.

4. ACCIONS DEPARTAMENT

4.1. Projectes Departament

4.1.1. Creixement rentable

4.1.1.1. -

4.1.1.2. -

4.1.1.3. -

4.1.1.4. -

4.1.2. Dotar-se d'estructura

4.1.2.1. -

4.1.2.2. -

4.1.2.3. -

4.1.2.4. -

4.1.3. Millorar l'experiència del usuari

4.1.3.1. -

4.1.3.2. -

4.1.3.3. -

4.1.3.4. -

4.1.4. Gestió responsable

4.1.4.1. -

4.1.4.2. -

4.1.4.3. -

4.1.4.4. -

4.2. Projectes i tasques derivats del CAME

4.2.1. -

4.2.2. -

4.2.3. -

4.2.4. -

4.2.5. -

4.2.6. -

4.2.7. -

4.2.8. -

4.2.9. -

4.2.10. -