เทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. ผลกระทบด้านบวก

1.1.       1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.1.1. ปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้นอำนวยความสะดวก ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

1.2.  2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   

1.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศมี การกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้เกิดการกระจายโอกาส สำหรับคนในพื้นที่ห่างไกล ใช้ในเรื่องการเรียน การสอน หรือการรักษาพยาบาล ผ่านระบบเครื่องมือสื่อสาร

1.3. 3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน 

1.3.1. มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี มาใช้ใน โรงเรียนเพื่อใช้ในการสอน การศึกษา เช่น วีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์

1.4.  4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม

1.4.1.  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติหลายอย่าง จำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ อากาศ การพยากรณ์อากาศ

1.5.   5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

1.5.1. กิจการทางด้านการทหาร มีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์และระบบ ควบคุม มีการใช้ระบบ ป้องกันภัย ระบบ เฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงาน

1.6. 6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม 

1.6.1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีบทบาทมาก มีการใช้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ การบริหารและการจัดการ การดำเนินการและ ยังรวมไปถึงการให้บริการ กับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้า ได้สะดวกขึ้น 

1.7.   7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน 

1.7.1. คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวหน้าและ เกิดประโยชน์ต่อ ประเทศต่อไป

2. ผลกระทบด้านลบ

2.1. 1.ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น

2.1.1. เทคโนโลยีบางตัว ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น ทำให้ผู้ผลิตไม่จำเป็น ต้องจ้างคนงาน คนจึงตกงานมากขึ้น ก่อให้เกิดภาวะ ความเครียด

2.2. 2.ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรมที่ผิดๆ

2.2.1. ในสังคมเทคโนโลยี มีการเผยแพร่ วัฒนธรรมทั้งที่ดี และไม่ดี ซึ่งทำให้ รับข้อมูลได้ง่าย เยาวชนควรศึกษา และไตร่ตรองให้ดี

2.3. 3.ก่อให้เกิดผลเสียด้านศีลธรรม

2.3.1. ศีลธรรมคือเรื่อง ละเอียดอ่อน ในเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ส่งถึงกันไว อาจมีการถ่ายทอด รับสาร ที่ไม่เหมาะสม มาได้ง่าย

2.4. 4.การมีส่วนร่วมในสังคมน้อยลง

2.4.1. เทคโนโลยีทำให้ กิจกรรมพบปะ สังสรรค์ลดน้อยลง เนื่องจากภาระงาน และหน้าที่คนจึง พบเจอกันใน ชีวิตจริงน้อยลง

2.5. 5.มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

2.5.1. ข้อมูลบางประเภท ในสื่อเทคโนโลยี อาจเป็นข้อมูลเท็จ ที่ไม่เป็นความจริง หรือมีการละเมิด ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น สิ่งที่ผิดกฎหมาย

2.6. 6.เกิดช่องว่างทางสังคม

2.6.1. เทคโนโลยีส่วนใหญ่ ต้องแลกมากับเงิน ทำให้คนที่ยากจน ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึง หรือไม่ได้รับโอกาส ได้เท่ากับคนที่มีเงิน

2.7. 7.เกิดอาชญากรรมเครือข่าย

2.7.1. ด้วยการส่งข้อมูล ที่รวดเร็วทำให้เกิด การก่ออาชญากรรม ได้อย่างง่ายและ สะดวก เช่น การ หลอกลวงเอาเงิน เครือข่ายลูกโซ่

2.8. 8.เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

2.8.1. การเล่นคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร นาน อาจทำให้เสีย ต่อระบบสายตา ระบบการฟัง ระบบการขยับของมือ