หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำรวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์

2. ความหมายของคอมพิวเตอร์

3. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1. (1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (2) ซอฟต์แวรื (Software) (3) บุคลกรทางคอมพิมเตอร์ (People ware) (4) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) (5) ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

4. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

4.1. (1) การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine) (2) การทำงานด้วยความเร็วสูง (High Speed Processing) (3) ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability) (4) จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Can Store a lot of Data) (5) การสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Networking)

5. ชนิดของคอมพิวเตอร์

5.1. จำแนกประเภทคอมพิวเตอร์เป็น 6 ประเภทดังนี้ (1) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) (2) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Computer) (3) มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Mini Computer) (4) เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (Server Computer) (5) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) (6) คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer)

6. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

6.1. โครงสร้างตอมพิวเตอร์ (Structure Computer) คือ ส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน การนำคำว่าโครงสร้างและคอมพิวเตอร์มารวมกันเป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญต่างๆที่นำมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภายในคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย คือ (1) หน่วยประมวลผลกลาง (2) หน่วยความจำหลัก (3)อินพุต/เอ้าท์พุต