หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลคือ ข้อมูล/สารสนเทศ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่างได้แก่

1.1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.1.6. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.1.7. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.1.8. 8.คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.1.9. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์ (Software)

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and lnformation)

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. ส่วนประกอบสำคัญต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน การนำคำว่าโครงสร้างและคอมพิวเตอร์มารวมกันเป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์

5.1.1. ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย

5.1.2. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

5.1.3. 2.หน่วยความจำ

5.1.4. 3.อินพุต/เอาต์พุต