หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. คามหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณสลับซับซ้อน แสดงผลลับอย่างรวดเร็วแม่นยำ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานทางด้านต่างๆเช่น

1.1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.1.2. 2คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.1.6. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปรีก

1.1.7. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์(Hardware)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์(Software)

2.3. 3.บุคลกรทางคอมพิวเตอร์(Peopleware)

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ(Data and Inforeation)

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. คุณสบบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

5. โครสร้างของคอมพิวเตอร์